Menu 

Všechny příspěvky v Aktuality

Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP (6. – 7. 2. 2014, Hradec Králové)

kurz_Individualni_vzdalavaci_plan_jako_zivy_nastroj_podpory_zaku_se_SVP

Seminář poskytuje pohled na IVP jako na užitečný nástroj, který pro děti často může znamenat pomyslný „jazýček na vahách“ mezi selháním a úspěchem, mezi pozicí trpěného outsidera a pozicí přiměřeně sebevědomého a okolím respektovaného dítěte.

Práce s kulturní odlišností v české škole (24. 3. 2014, Praha)

letak_kurzu_Prace_s_kulturni_odlisnosti

Cílem kurzu je představit účastníkům možnosti, jak správně identifikovat kulturní odlišnost žáků a jak zacházet s tématem kulturní odlišnosti ve třídě a ve výuce.

Konference projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003
ve spolupráci s partnerem projektu APSPC
8. ledna 2014 od 10.00 do 15.30

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
třída 17. listopadu 12, 1. patro, aula

Program konference ke stažení ZDE

Vystoupení zástupců projektu na konferenci ČŠI

Dne 6. Prosince pořádá Česká školní inspekce v Praze za přítomnosti vedoucích představitelů MŠMT  Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání

V rámci programu konference vystoupí i PaedDr. Pavlína Baslerová, koordinátorka pro oblast katalogů podpůrných opatření s informací o aktivitách projektu. Hlavní řešitel projektu doc. Jan Michalík vystupuje v plénu konference s příspěvkem na téma „Příprava pedagogických pracovníků a rovnost ve vzdělávání“.

Anketa – průřezové metodiky práce asistenta pedagoga

Vážené asistentky a asistenti pedagoga, rádi bychom vás požádali o spolupráci při vyplňování ankety zaměřené na zjištění potřebnosti tematického zaměření průřezových metodik práce asistenta pedagoga. Elektronický dotazník naleznete na adrese http://jdem.cz/9ak83.

Děkujeme

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP (13. 12. 2013, Praha)

letak

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP

13. 12. 2013, 9:00 – 17:00, Praha

Příjďte se seznámit s efektivními metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků  a poznat efektivní způsoby hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a individualizaci výuky.

Leták a přihláška :
http://www.inkluze.upol.cz/portal/events/hodnoceni-vysledku-vzdelavani-zaku-se-svp-6/

Týden pro inkluzi ve školách (4. – 10. 11. 2013)

TPI_logo_200x1001

Zveme vás na akci, kterou společně pořádá o.s. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni.
Chceme podpořit zapojování žáku se znevýhodněním do škol hlavního vzdělávacího proudu.

TZ – Počet znevýhodněných dětí v běžných školách stoupá, nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku

TZ 1_Page_1

Olomouc (27. 8. 2013) - Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé
jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku,
jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách?
Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni přichází s projektem,
který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům a zároveň tak pomůže znevýhodněným
školákům na cestě k vysněnému vzdělání.
»Inkluzívnímu vzdělávání – se na naší škole věnujeme již několik let. Samozřejmostí je
individuální přístup a podpora každého žáka podle jeho reálných schopností a jeho odlišnosti
od průměru,« vysvětluje ředitel Vladimír Foist ze ZŠ Poběžovice, kde tělesně postižené či
sociálně slabé úspěšně vzdělávají spolu s běžnými žáky již několik let. »Pro naše potřeby
přivítáme vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti a možná ještě
více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga«, doplnil Foist.
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách každým rokem
přibývá a zvyšuje se i počet škol, které takové žáky přijímají. Podle Statistické ročenky
školství se jen za posledních pět let počet žáků se SVP v běžných školách zvýšil téměř
o pět tisíc. Počet běžných škol, které žáky se SVP přijaly, se pak ve stejném období zvýšil
o 132 škol.
Během dvou let trvání projektu odborníci vytvoří katalogy podpůrných opatření
(tzn. soubor nástrojů a metod používaných ve vzdělávání pro konkrétní situace a obtíže
znevýhodněných dětí), které pak otestují na vybraných školách. »Chceme poskytnout
učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením
nárok – kompenzační pomůcky, pracovní prostředí, uzpůsobené metody práce atd. Katalogy
zpřehlední systém vzdělávání žáků s SVP a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do

běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,« představuje cíle projektu
hlavní řešitel Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci. Výstupem budou podle
něj i návrhy určené Ministerstvu školství a dalším orgánům veřejné správy.
»Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům
konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,«
vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.
Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí
téměř pět tisíc asistentů. Stále není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují
nejednotným způsobem. »Měl by se změnit systém zřizování a placení pozic asistenta
pedagoga včetně legislativních úprav. V projektu plánujeme ve dvou českých a dvou
moravských krajích ověřit síť metodického vedení asistentů. Zkušenosti z praxe promítneme
do nových standardů práce, které také v projektu vzniknou« vysvětlil Jan Michalík.
V projektu vytvoříme nový obsah vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga
a podrobná kurikula 42 vzdělávacích kurzů, které absolvuje více než tři tisíce
pedagogických pracovníků. Uskuteční se dvě celostátní konference a více než 50 odborných
workshopů pro více než 700 pedagogických a poradenských pracovníků, zástupců
ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. Všech akcí se budou moci
účastnit zákonní zástupci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením či sociálním
a zdravotním znevýhodněním.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Více na www.inkluze.upol.cz.

Analýza vzdělávacích potřeb

Dobrý den,

rádi bychom požádali o spolupráci při mapování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Analýza je připravována v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jehož garantem je Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem Člověk v tísni.
Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut. Jeho vyplněním nám pomůžete lépe nastavit nabídku vzdělávacích programů, které pro Vás připravujeme.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme,

celý tým pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Podrobná anotace projektu

pozadi-moto.jpg
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Hlavní partner: Člověk v tísni, o. p. s.
 • Partneři:
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, o.s.
  • Asociace pracovníků SPC, o. s.
  • Agentura pro sociální začleňování
 • Spolupracující organizace:
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně Ústí n. Labem
  • Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
 • Trvání projektu: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Obsah projektu:

Cílem je systémově podporovat rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. K realizaci cíle bude vytvořena série výstupů. Ty zahrnují např. „Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním“, návrh systémového rámce působení asistenta pedagoga v českém školství a v neposlední řadě vytvoření nových produktů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na zvýšení a rozvoj jejich kompetencí při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření.

Konkrétně tak během projektu vzniknou například podrobné katalogy podpůrných opatření pro žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním a metodiky, jak s těmito katalogy pracovat. Postupy uvedené v katalozích budou v rámci projektu ověřovány na vybraných školách.

Projekt se dále zaměří na asistenty pedagogů. Dnes jich na českých školách působí  téměř 5 000 a jsou k dispozici ve třídách, v nichž jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.  Stále však není ujednocena metodika práce těchto asistentů a na školách se s nimi pracuje různým způsobem. Během projektu proto vzniknou ve dvou českých a dvou moravských krajích modely systému vedení těchto asistentů. Zkušenosti z nich budou promítnuty do standardu práce asistenta pedagoga, který v rámci projektu vznikne. Realizátoři projektu vytvoří také návrh systému financování asistentů pedagogů a potřebných legislativních změn.

Další aktivitou projektu bude vytvoření nových obsahů vzdělávacích kurzů řešících jednotlivé oblasti inkluzivního vzdělávání a ověření více než 30 těchto kurzů pro téměř 3000 pedagogických pracovníků.

Během projektu se také uskuteční dvě celostátní konference, více než 40 odborných workshopů, kterých se zúčastní vice než 700 pedagogických pracovníků, poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. V projektu bude vždy zajištěna účast i zákonných zástupců dětí, žáků a studentů  se zdravotním postižením či sociálním a zdravotním znevýhodněním.