Menu 

Archiv pro Červen, 2015

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015)

prehled-vystupu-projektu
 1. KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZZN NEBO SZN
 2.  - STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA
 3.  - METODIKY
 4.  - SBORNÍK Z ODBORNÝCH KONFERENCÍ
 5.  - INTERAKTIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL S PORADNOU „HTTP://WWW.INKLUZE.UPOL.CZ/“
 6.  - UČEBNÍ TEXTY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ DVPP
 7.  - ANALÝZY A VÝZKUMY
 8.  - NÁVRHY
 9.  - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – AKREDITOVANÝ PROGRAM ASISTENT PEDAGOGA
 10.  - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KURZŮ A PROGRAMU V OBLASTI DVPP
 11.  - OSTATNÍ
 12.  - KURZY DVPP

Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

analyza-06

Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“


KVALIFIKOVANÝ ODHAD

Newsletter „Škola all inclusive“ 3/2015

intro[1]

Tomáš Habart: Česko není izolovaným státem uprostřed Evropy – Metodiky pro asistenty pedagoga přináší i rady pro konkrétní situace – Jak připravit vyvážené »menu«?

Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření

moto

V rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání“ je připravována série výstupů zaměřených na implementaci systému podpůrných opatření ve vzdělávací soustavě ČR. Primárně se jedná o soubor podpůrných opatření uspořádaných do logického, vnitřně koherentního a přesto diverzifikovaného modelu „Katalogu podpůrných opatření“. Dále je připravována série metodických textů určených primárně asistentům pedagoga. Z nich část je zaměřena přímo na podporu práce asistenta pedagoga při poskytování podpůrných opatření.
Dne 13. 2. 2015 schválila Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 215 text vládní novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.). Ve vztahu k aplikaci řady ustanovení upravujících poskytování podpůrných opatření odložila účinnost této části zákona k 1. 9. 2016. Zákonodárce tak poskytl prostor cca jednoho školního roku k realizaci řady opatření normativního, organizačního, personálního či metodického charakteru.

Z textu přijaté normy vyplývá, že jedním z klíčových opatření nutných pro úspěšnou realizaci nového modelu poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude „nacenění“ podpůrných opatření. Může se jednat v zásadě o dvojí přístup. V prvním z nich bude stanovena normativní částka pro příslušný stupeň podpůrného opatření (stupeň II., III. IV. a V.), která bude taxativně či v určitém rozpětí stanovovat finanční náročnost podpory poskytované v příslušném stupni.

Druhý model předpokládá další rozpracování různých druhů podpůrných opatření poskytovaných ve zde uvedených stupních podpory. Tj. podrobnější „nacenění“ jednotlivých opatření (reedukace, různé pomůcky apod.), které jsou žákovi v tom či onom stupni – a u toho či onoho druhu znevýhodnění poskytovány.
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy určil zákonodárce úkol obecně dle § 19
písm. b) stanovit vyhláškou: „u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,“
Pro rozhodnutí MŠMT je zapotřebí mít alespoň rámcovou představu o potenciálním rozložení četnosti „stupňů podpory žáků dle míry jejich SVP“. Této údaj je důležitým vodítkem pro:

 • a) stanovení příplatku k normativu diferencovaného do pěti stupňů dle míry potřeby podpory (pokud se MŠMT rozhodne pro tento model financování)
 • b) odhad míry četnosti využívání podpůrných opatření žáky pro odhad výše budoucích výdajů spojených s poskytováním PO v jednotlivých stupních

Ať již bude způsob financování jakýkoliv, je třeba si udělat představu o vnitřní diferenciaci skupiny žáků se SVP dle očekávané stoupající míry podpory ve vzdělávání (dosud evidujeme
pouze údaj o zdravotním postižení a těžkém zdravotním postižení, novela však předpokládá podrobnější členění PO do stupňů reflektujících mimo jiné míru podpory, kterou žáci ve vzdělávání potřebují).

V této fázi přípravy nového systému se může jednat (a v další části textu se jedná) o rámcový, ovšem kvalifikovaný odhad očekávaného rozložení četnosti stupňů podpory provedený na stávající populaci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (více viz metodologie měření). I takto provedený rámcový odhad, podložený kvalifikovaným sledováním a empirií desítek zkušených poradenských pracovníků umožňuje modelovat zadání stanovené novelou školského zákona.
Text je určen jako pracovní podklad pro přípravu prováděcí normy k novele školského zákona, kterou musí v průběhu roku 2015 připravit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Mgr. Tomáš Habart
Člověk v tísni, o. p. s.

Stat

103