Menu 

07 – Systém vzdělávání asistenta pedagoga

POPIS REALIZACE KLÍČOVÉ AKTIVITY A JEJÍ VÝSTUPY:
V současné chvíli dokončujeme funkční model vzdělávání asistenta pedagoga, který reaguje na potřeby asistentů pedagoga, dalších pedagogických pracovníků a uživatelů jejich služeb. Model vzdělávání asistenta pedagoga vzniká na základě ověřeného vzdělávacího programu a kurzů realizovaných k 30. 4. 2015, kterého se účastnilo:

 • 75 účastníků 122 hodinového vzdělávacího programu za UPOL
 • 58 účastníků ve třech bězích navazujícího modulu pro asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • 29 účastníků navazujících vzdělávacích modulů za UPOL

Model vzdělávání vzniká na základě analýzy současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga, dotazníkových šetření mezi 4500 asistenty pedagoga, navazuje na vzniklé metodiky práce asistenta pedagoga (výstup klíčové aktivity č. 6) a je úzce provázen se standardem práce asistenta pedagoga (výstup klíčové aktivity č. 4)
Základem modelu vzdělávání pro získání kvalifikace asistent pedagoga je minimálně 120 hodinový vzdělávací program, společný pro asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Na něj navazují doplňkové moduly specificky zaměřené na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga v té problematice (zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění) se kterou se ve své praxi setkává.
Pro oblast práce se žákem se zdravotním postižením se jedná zejména o získání dalších znalostí a specifických dovedností při práci se žákem s:

 • mentálním postižením,
 • tělesným postižením,
 • zrakovým postižením,
 • sluchovým postižením,
 • poruchou autistického spektra,
 • narušenou komunikační schopností.

Oblasti vzdělávání pro asistenta pedagoga pracujícího se žákem se sociálním znevýhodněním jsou:

 • asistent pedagoga a ostatní pedagogičtí pracovníci školy,
 • právní aspekty inkluzivního školství ve vztahu k asistentovi pedagoga,
 • asistent pedagoga a klima třídy,
 • komunikace asistenta pedagoga s rodinou,
 • prevence stigmatizace žáků se SVP v praxi asistenta pedagoga.

AKTUÁLNÍ SITUACE
Na základě analýzy a dotazníkových šetření dokončujeme návrh legislativního, organizačního a obsahového rámce pro nový systém vzdělávání. Součástí návrhu jsou vzdělávací kurzy a programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Tento dokument je podkladem pro návrhy legislativních a systémových změn ve školství, které připravujeme v KA č. 13.

Za tým řešitelů Marie Klusáčková a Jiří Langer