Menu 

09 – Tvorba modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podporujících inkluzivní vzdělávání

V této  klíčové aktivitě zaměřené na oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  vytvoříme 42 kurzů (27 kurzů z oblasti zdravotního postižení či znevýhodnění zajistí Univerzita Palackého v Olomouci a 15 kurzů z oblasti inkluze žáků se sociálním znevýhodněním Člověk v tísni o. p. s.). Jejich prostřednictvím zpřístupníme pedagogickým pracovníkům aktuální metody práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na tvorbě kurzů se podílejí uznávaní odborníci z akademického prostředí i zkušení odborníci z praxe. Nově vzniklé kurzy budou v rozsahu 8, 16 a 30 hodin a budou rozděleny do 5 základních tematických oblastí:

  • na rozvoj specifických znalostí a dovedností v oblasti využívání katalogů podpůrných opatření,
  • informace a znalosti o problematice speciálních vzdělávacích potřeb,
  • rozvoj komunikačních dovedností,
  • obecný rámec inkluzivního vzdělávání v ČR (školství a inkluzivita),
  • specifické formy a metody práce v inkluzivní škole a třídě.

 Součástí přípravy kurzů je analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků, která bude provedena plošně v rámci celé ČR pomocí online dotazníku. Nedílnou součástí této klíčové aktivity je vznik metodiky tvorby učebních textů DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) pro inkluzivní vzdělávání a metodika pro tvorbu kurikul vzdělávacích kurzů a programů pro inkluzivní vzdělávání. Ověření funkčnosti a efektivity zpracovaných vzdělávacích aktivit proběhne v klíčové aktivitě č.10.

Připravíme:

  • 42 připravených vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky,
  • materiály ke 42 vzdělávacím kurzům,
  • metodiku pro stanovení specifických pravidel pro tvorbu kurikul vzdělávacích kurzů a programů pro inkluzivní vzdělávání,
  • metodiku tvorby učebních materiálů a textů,
  • analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků.