Menu 

04 – Standardy práce asistenta pedagoga

POPIS REALIZACE KLÍČOVÉ AKTIVITY A JEJÍ VÝSTUPY
Vytvořili jsme standard práce asistenta pedagoga, který navazuje na již realizované projekty v dané oblasti a reaguje na aktuální potřeby MŠMT. Standard zahrnuje specifika práce asistenta pedagoga u všech skupin žáků se SVP.

Standard pojímá aspekty práce asistenta pedagoga vykonávajícího svou pracovní činnost u všech skupin žáků se SVP a obsahuje:

  • náplň pracovní pozice asistenta pedagoga, jeho profesní profil,
  • rozdělení úrovně asistenta pedagoga podle míry odpovědnosti na výchovně-vzdělávacím procesu (s ohledem na výši dosaženého vzdělání, dosavadní praxi a účast na DVPP)
  • minimální kvalifikační vzdělání a systém dalšího vzdělávání,
  • popis metodického vedení a supervize,
  • vymezení pracovních kompetencí asistenta pedagoga zejména ve vztahu k žákovi a kolektivu třídy.

Standard byl vytvářen ve spolupráci s experty, odborníky z praxe, akademiky, řediteli škol i samotnými asistenty pedagoga. Standard prošel veřejným i expertním recenzováním.

AKTUÁLNÍ SITUACE
V současnosti dokončujeme grafické práce, finálně upravujeme text před tiskem.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PRO ŠKOLY A PEDAGOGY
Standard práce AP bude v elektronické podobě vyvěšen na stránkách projektu a zároveň v tištěné podobě distribuován do škol, školských poradenských zařízení a na krajské úřady.