Menu 

Modul “Další vzdělávání pedagogických pracovníků”

O modulu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP“

Učitelé patří mezi ty profese, kde je třeba se neustále vzdělávat – proměňují se nároky, učební obsahy, objevují se nové metody a principy. V rámci podpory inkluzivního vzdělávání ve školách jsme od září 2013 do prosince 2014 vytvořili 56 kurzů a 1 program.

Kurzy, které jsou díky projektu zdarma, nabízíme až do dubna 2015.

Protože jde o oblast poměrně širokou, jsou kurzy tematicky rozděleny:


Nabídka kurzů ze sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Přihláška
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Přihláška
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Přihláška
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání Přihláška
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání Přihláška
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením Přihláška
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním Přihláška
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání Přihláška
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Přihláška
10. Žák s narušenou komunikační schopností Přihláška
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Přihláška
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole Přihláška
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole Přihláška
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole Přihláška
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Přihláška
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ Přihláška
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole Přihláška
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením Přihláška
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením Přihláška
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD) Přihláška
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním Přihláška
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP Přihláška
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole Přihláška
24. Žák s poruchami chování v běžné škole Přihláška
25. Relaxační techniky Přihláška
26. Osobnostně-sociální kurz Přihláška
27. Speciálněpedagogická stimulace Přihláška
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi Přihláška

WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ NA PRÁCI S KATALOGYNabídka kurzů ze sekce sociálního znevýhodnění

V případě zájmu o proškolení skupiny pedagogických pracovníků (15 a více) v rámci Vaší školy (instituce), je možné uspořádat danou vzdělávací akci přímo u Vás. Pro bližší informace se prosím obraťte na koordinátorku Kláru Doudovou, e-mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 605 179 009. Více informací a formulář k hromadnému proškolení k dispozici zde.

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRÁCI S KATALOGY
Jak kurzy realizujeme?

 • Otevřené – jsou kurzy, na které se mohou přihlásit pedagogičtí pracovníci z různých škol a školských zařízení. Konají se většinou v krajských městech. V rámci toho projektu v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích.
 • Na školách – kurzy realizujeme na přání i přímo na školách po celé republice (vyjma hl. m. Prahy). Takto je možné proškolit celý pedagogický sbor, škole odpadají náklady na cestování, je zajištěn přenos mezi účastníky.

ČvT: K 31. 12. 2014 jsme zrealizovali 55 kurzů (z toho 13 kurzů otevřených a 42 kurzů na školách)
PdF UP: K 31. 12. 2014 jsme zrealizovali 158 kurzů (73 kurzů otevřených a 85 kurzů na školách).

O jaké kurzy týkající se sociálního znevýhodnění je největší zájem?

 • Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání – proběhlo 11 x
 • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP – proběhlo 10 x
 • Heterogenita skupiny a klima třídy – proběhlo 6 x
 • Komunikace školy s rodiči – proběhlo 3 x a 5 x je ještě domluveno
 • Práce s předsudky na českých školách – proběhlo 3 x

O jaké kurzy týkající se zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení je největší zájem?

 • Žák dlouhodobě selhávající ve výuce – proběhlo 16 x
 • Speciální pedagogika, péče o děti ADHD – proběhlo 14 x
 • Žák s poruchou autistického spektra – proběhlo 10 x
 • Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole – proběhlo 10 x

Kdo kurzy lektoruje


Medailonky lektorů kurzů ČvT

 • Mgr. Marie Bořkovcová
  je absolventka romistiky, působí v Člověku v tísni jako koordinátorka klubu matek a v Nové škole, o.p.s. jako koordinátorka literární a výtvarné soutěže Romano suno. Realizovala několik terénních výzkumů romských osad na Slovensku. Podílela se na výzkumu MKV budoucích pedagogů a multikulturně zaměřených projektů. Napsala monografii o romském etnolektu češtiny.
 • Mgr. Jaroslava Budíková
  učila na ZŠ i PŠ, je také externí vyučující na PedF UK. Působí  v  pedagogicko-psychologické poradně. Absolvovala  četné výcviky v oblasti psychoterapie (SUR, psychosyntéza).  Lektorka RWCT, programu  J. Prekopové – Škola lásky v rodině a  programu  Jdeme společně. Dlouhá léta působila jako  místopředsedkyně  v organizaci Dys-centrum  Praha. Spoluautorka knihy – Je vaše dítě připraveno do školy? Individuálně vzdělávací plán, pracovní sešity pro rodiče dětí s ADHD nakl.  RAABE.
 • Mgr. Michal Dubec
  pracoval jako učitel na základní škole a gymnáziu. Od roku 2007 učí na katedře pedagogiky ZČU v Plzni. Zabývá se především sociální psychologií, konkrétně vedením dětí k sebeřízení a odpovědnosti prostřednictvím komunikace a prací se skupinovou dynamikou školních tříd a skupiny dospělých. Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.
 • Alena Felcmanová M.A.
  vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání dospělých/celoživotní vzdělávání. Pracovala jako koordinátorka vzdělávácích programů Centra pro integraci cizinců o. s. Je trenérkou přístupu Anti-Bias „Rozmanitost – Moc – Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti. Jako lektorka má praxi v realizaci seminářů pro mládež, dospělé a pedagogy od roku 2006. V současné době pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty  společnosti Člověk v tísni.
 • Mgr. Vratislav Hadraba
  absolvoval studium Základů humanitní vzdělanosti při PeDF UK. Magisterské studium absolvoval na FF UK v oboru Kulturologie. Účastnil se několika sociologických a antropologických terénních výzkumů, zaměřených především na Romy a sociálně vyloučené lokality. V současné době se aktivně zabývá divadelní tvorbou pro děti a mládež.
 • Mgr. Markéta Hajská
  vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2002 působí ve společnosti Člověk v tísni (od roku 2007 ve vzdělávacím programu Varianty) jako koordinátorka projektů a výzkumů zaměřených na sociálně vyloučené lokality a multikulturní vzdělávání. Nyní pracuje jako metodik dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V minulosti se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů.
 • Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
  vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity. Od roku 2005 působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, se zaměřením na metodické vedení orgánů sociálně – právní ochrany dětí a multidisciplinární spolupráci, aktivně se podílí na transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Stejnou dobu se věnuje i lektorské činnosti.
 • Mgr. MgA. Mariana Koutská
  vystudovala Speciální pedagogiku na MU a Výchovnou dramatiku pro Neslyšící na JAMU. Pracovala jako dramaturg a lektor v projektu První úspěch zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dětí z pěstounských rodin. Má praxi v realizaci workshopů zaměřených na osobnostně sociální rozvoj využívající prvky dramatické výchovy u neslyšících a imigrantů. Podílí se na vytváření metodických materiálů k využití dramatické výchovy ve vyučování neslyšících dětí a je spoluautorkou publikací o vzdělávání a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje se Střediskem rané péče Tamtam a školami pro sluchově postižené v Praze, Brně a Valašském Meziříčí.
 • Mgr. Pavel Košák
  je absolventem CMTF UP v Olomouci. Působí jako koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér IKV  pro pedagogy a úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval Kurz lektorských dovedností a další kurzy zaměřené na pedagogiku a práci s mládeží. V roce 2012 ukončil dvouletý výcvik Dobrodružství s kulturou Česko-německého kurzu v oblasti transkulturního učení (přístup ATCC).
 • Mgr. BcA. Pavel Kučera
  absolvoval Výchovnou dramatiku pro Neslyšící (JAMU) a Speciální pedagogiku (MU). V současné době působí jako doktorand a vyučující na Ústavu speciálněpedagogických studií UP v   Olomouci. Pracoval jako učitel na ZŠ pro sluchově postižené, herec v představení Jaroslava Duška a je dlouholetým lektorem znakového jazyka.
 • Mgr. et MgA. Zdeňka Kučerová
  je absolventkou kulturologie na FF UK a divadelní antropologie DAMU. Od roku 2010 působí ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni a zároveň pracuje na plzeňské pobočce společnosti Člověk v tísni. V současné době se věnuje lektorování kurzu Svět podle demokracie, lektorování v rámci resocializačního výcviku pro mladé delikventy, školní projekce a debaty festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a také Analýze sociálně vyloučených lokalit v ČR pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Mgr. Adéla Lábusová
  je absolventka romistiky a etnologie na FF UK, působí jako antropoložka, lektorka, VŠ pedagožka a výzkumnice. Podílela se na projektu Střediska integrace menšin, realizovaného IPPP. Dlouhodobě se věnuje problematice inkluzivního školství a problematice integrace menšin. Přednáší na katedře romistiky FF UK Praha. Realizovala několik terénních výzkumů romských osad na Slovensku. V minulých letech koordinovala několik projektů věnovaných MKV.
 • Mgr. Marek Lauermann
  absolvent PedF UK v Praze, konzultant a lektor k oblasti projektového managementu, sebehodnocení školy a strategického plánování, učitel na ZŠ Brno, zástupce ředitelky pro projektový management a komunitní rozvoj na ZŠ a MŠ Brno. V současnosti působí jako koordinátor mezinárodního projektu „Ověření standardů kvality komunitní školy“ pro ČR. Je autorem nebo spoluautorem pěti publikací na téma komunitní škola.
 • Michaela Němcová, DiS.
  absolventka VOŠ oboru sociálně pedagogický a teologický, kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, vzdělávacího programu Začít spolu. Učila na 1. st. běžné základní školy, v její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním (zdravotním, mentálním, sociálním), spolupracovala s asistentem pedagoga.  Věnuje se práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy nebo sociální pracovníky, prožitkové dílny se školními třídami, kde je začleněné dítě s potížemi v učení nebo do třídy má teprve přijít. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole.
 • Mgr. Simona Pekárková
  psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka. Dlouhodobě se věnuje problematice dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizovala a vedla vrstevnické  programy zaměřené na řešení závažných potíží v kolektivech. Pracovala ve školských poradenských zařízení (SPC, PPP). Realizovala  a spolupodílela se na projektech  zaměřených na podporu dětí s SVP ve školách, jejich rodin a na podporu pedagogů. Dlouhodobě pracuje s rodinami, které se ocitnou v tíživé životní situaci.   Lektoruje semináře, tematické vzdělávací přednášky a workshopy pro pedagogické pracovníky.
 • Mgr. Lucie Pivoňková
  je absolventka andragogiky a personálního řízení FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Věnuje se zejména lektorské činnosti zaměřené na profesionály, kteří se v rámci realizace své profese dostávají do styku s problematikou menšin. V minulých letech koordinovala několik projektů věnovaných multikulturní výchově.
 • Mgr. Jana Randa
  absolvovala obor Studium občanského sektoru UK. Od roku 2007 se věnuje práci s mladými lidmi především prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Podílela se na tvorbě on-line nástroje pro multikulturní vzdělávání na školách Czechkid. Dlouhodobě spolupracuje s AFS mezikulturní programy a Českou národní agenturou Mládež. V současnosti pracuje jako metodička projektu “Síť multikulturních otevřených klubů”.
 • Nina Rutová
  má dlouhodobé zkušenosti s vedením žáků i jejich učitelů. Vede dílny “Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Podílela se na přípravě a vedení ScioCampů, v nichž se žáci učí efektivním metodám učení. Byla garantkou projektu “Média tvořivě“ (AISIS), šéfredaktorkou časopisu Rodina a škola. Je stálou spolupracovnicí Knihovny Václava Havla, v níž vede vzdělávací semináře pro středoškolské studenty. Pro Českou televizi připravila seriál „Škola snů“. S Člověkem v tísni spolupracovala jako metodička na několika projektech.
 • Mgr. Helena Sadílková, M.A.,
  vystudovala anglistiku/amerikanistiku a romistiku na FFUK (Praha) a nacionalismus na CEU (Budapešť). Od roku 2007 působí na Semináři romistiky Ústavu jižní a centrální Asie FFUK, kde se kromě výuky podílí na řadě výzkumných (sociolingvistická situace romštiny v ČR. Podílí na přípravě metodických materiálů pro učitele se zaměřením na práci s informacemi o Romech.
 • Mgr. Petra Skalická
  vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor zeměpis – biologie. Vyučovala zeměpis a biologii dva roky na základní škole a šest let na gymnáziu. Od listopadu 2008 je ředitelkou vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni, lektoruje semináře pro učitele a vysokoškolské studenty a podílela se na řadě příruček a publikací pro učitele. Je certifikovanou lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
 • Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
  dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, a to jako psycholog a speciální pedagog ve školských poradenských zařízeních. Podílela se rovněž na realizaci několika projektů zacílených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj pedagogických sborů škol. V současné době se věnuje psychologické diagnostice dětí a dospělých, reedukaci specifických poruch učení a lektorování.
 • PhDr. Kristýna Titěrová
  pracuje v organizaci META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů.  Podílí se na rozvoji koncepce vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), vytváření metodických materiálů pro pedagogy, asistenty pedagogů i pro žáky s OMJ. Působí jako odborná pracovnice a metodička v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci. Působila i jako asistentka pedagoga pro žáky s OMJ a metodik asistentství. Učila na základní škole. Je absolventkou FF UK, obor kulturologie.
 • Mgr. Petr Zmuda
  vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity, obor vychovatelství se zaměřením na etopedii. Více než 17 let se z různých pozic věnuje sociálně právní ochraně dětí. Posledních deset let působil jako ředitel Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov. V současnosti pracuje v organizaci Centrum pro dítě a rodinu Valika, kde se věnuje oblasti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a náhradní rodinné péče. Jako lektor programu PRIDE se podílí na přípravných kurzech zájemců o náhradní rodinnou péči.


Na koho se můžete obracet?


Kurzy sekce sociálního znevýhodnění – realizuje ČvT

Kurzy sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení – realizuje PdF UP

 • Aneta Tomanová – koordinátorka pro realizaci programů a kurzů DVPP
  Tel.: +420 585 635 150
  E-mail: aneta.tomanova@upol.cz
 • Klára Hrubá – koordinátorka pro realizaci programů a kurzů DVPP
  Tel.: +420 585 635 177
  E-mail: klara.hruba@upol.cz
 • Veronika Machowská – věcná manažerka pro oblast DVPP
  Tel.: +420 585 635 148
  E-mail: veronika.machowska@upol.cz


Kromě přípravy a pilotování kurzů také připravujeme metodiky.  Metodiky tvorby kurikul a Metodiky tvorby učebních textů – budou hotovy v únoru 2015.

Online nabídku dotovaných kurzů a programu je možné najít také zde: https://www.inkluze.upol.cz/portal/Download/dokumenty/brozura_kurzu_dvpp.pdf