Menu 

Akreditace

Akreditace kurzů DVPP sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu Číslo
akreditace
Platnost akreditace
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole 2124/2014-1-181 10.2.2017
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce 16727/2014-1-624  25.8.2017
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání 16727/2014-1-624  25.8.2017
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání 10710/2014-1-399 26.5.2017
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání 10710/2014-1-399 26.5.2017
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením 10710/2014-1-399 26.5.2017
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním 38795/2014-1-1035  4.12.2017
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání 38795/2014-1-1035   4.12.2017
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ 38795/2014-1-1035   4.12.2017
10. Žák s narušenou komunikační schopností 10710/2014-1-399 26.5.2017
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole 10710/2014-1-399 26.5.2017
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole 10710/2014-1-399 26.5.2017
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole 10710/2014-1-399 26.5.2017
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole 10710/2014-1-399 26.5.2017
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole 16727/2014-1-624  25.8.2017
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ 16727/2014-1-624  25.8.2017
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole 2124/2014-1-181 10.2.2017
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením 29548/2014-1-841  10.11.2017
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením 29548/2014-1-841   10.11.2017
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD) 38795/2014-1-1035  4.12.2017
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním 38795/2014-1-1035  4.12.2017
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP 2124/2014-1-181 10.2.2017
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole 16727/2014-1-624  25.8.2017
24. Žák s poruchami chování v běžné škole 16727/2014-1-624  25.8.2017
25. Relaxační techniky 16727/2014-1-624  25.8.2017
26. Osobnostně-sociální kurz 29548/2014-1-841   10.11.2017
27. Speciálněpedagogická stimulace 29548/2014-1-841   10.11.2017
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi 1135/2015-1-181  16.3.2018

Akreditace kurzů DVPP sekce sociálního znevýhodnění

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu Číslo
akreditace
Platnost akreditace
1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání  42884/2013-1-879  15.12.2016
2. Index inkluze v praxi  1904/2014-1-41  31.3.2017
3. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání  42884/2013-1-879  15.12.2016
4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP  42884/2013-1-879  15.12.2016
5. Heterogenita skupiny a klima třídy  42884/2013-1-879  15.12.2016
6. Práce s kulturní odlišností v české škole  42884/2013-1-879  15.12.2016
7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků  42884/2013-1-879  15.12.2016
8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků  42884/2013-1-879  15.12.2016
9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků  42884/2013-1-879  15.12.2016
10. Práce s předsudky na českých školách  42884/2013-1-879  15.12.2016
11. Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny  42884/2013-1-879  15.12.2016
12. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP  42884/2013-1-879  15.12.2016
13. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP  42884/2013-1-879  15.12.2016
14. Komunikace školy s rodiči 17476/2014-2-469  9.9.2017
15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami  17476/2014-2-469  9.9.2017
16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou 29863/2014-1-696 8.10.2017
17. Práce s odlišností v mateřské škole 29863/2014-1-696 8.10.2017
18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace 29863/2014-1-696 8.10.2017

 

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu Číslo
akreditace
Platnost akreditace
1. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí  17476/2014-2-469  9.9.2017
2. Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou  17476/2014-2-469  9.9.2017
3. Asistent žáka s odlišným mateřským jazykem  17476/2014-2-469  9.9.2017

Akreditace programu Asistent pedagoga

Název akreditovaného vzdělávacího kurzu Číslo
akreditace
Platnost akreditace
Asistent pedagoga 10710/2014-1-399 26.5.2017
STANDARD STUDIA PRO ASISTENTY PEDAGOGA KE STAŽENÍ ZDE