Menu 

07 – Systém vzdělávání asistenta pedagoga

Popis realizace klíčové aktivity a její výstupy:

Vytvoříme funkční model vzdělávání asistenta pedagoga, který bude odpovídat skutečným potřebám skupiny pedagogických pracovníků a uživatelů jejich služeb.

V první fázi projektu proběhne analýza současné situace ve vzdělávání asistenta pedagoga. Na základě analýzy definujeme návrh legislativního, organizačního a obsahového rámce pro nový systém vzdělávání, který bude sladěn jak se standardem práce asistenta pedagoga (viz. popis klíčové aktivity č. 04), tak s metodikami práce asistenta pedagoga (viz. popis klíčové aktivity č.06). Součástí návrhu budou vzdělávací kurzy a programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Základem vzdělávání pro získání kvalifikace asistent pedagoga bude minimálně 120 hodinový vzdělávací program, společný pro asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Na něj budou navazovat doplňkové moduly specificky zaměřené na rozvoj kompetencí asistentů pedagoga v té problematice (zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění) se kterou se aktuálně ve své praxi setkává.

Pro oblast práce se žákem se zdravotním postižením se bude jednat zejména o získání dalších znalostí a specifických dovedností při práci se žákem s

 • mentálním postižením,
 • tělesným postižením,
 • zrakovým postižením,
 • sluchovým postižením,
 • poruchou autistického spektra,
 • narušenou komunikační schopností.

Oblasti vzdělávání pro asistenta pedagoga pracujícího se žákem se sociálním znevýhodněním jsou:

 • asistent pedagoga a ostatní pedagogičtí pracovníci školy,
 • právní aspekty inkluzivního školství ve vztahu k asistentovi pedagoga,
 • asistent pedagoga a klima třídy,
 • komunikace asistenta pedagoga s rodinou,
 • prevence stigmatizace žáků se SVP v praxi asistenta pedagoga.

Aktuální situace

V současnosti probíhá analýza možností, parametrů vzdělávání a přiměřenosti obsahu vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace potřebné pro asistenty pedagoga. Ta bude souhrnem informací, které zásadně ovlivní navrhovaný systém vzdělávání asistenta pedagoga i další dokumenty s pozicí asistenta pedagoga související.

Tyto dokumenty budou podkladem pro návrhy legislativních a systémových změn ve školství, které připravujeme v KA č. 13.

Možnosti spolupráce pro školy a pedagogy

Během září a října bychom rádi na základních školách provedli rozhovory s asistenty pedagoga, s učiteli a řediteli. Rozhovory budou sloužit pro Analýzu vzdělávacích potřeb asistentů pedagoga.

V průběhu září rovněž rozešleme zejména do základních škol dopis s odkazem na elektronický dotazník pro asistenty pedagoga, učitele a pro management škol s okruhy otázek týkajících se vzdělávání asistenta pedagoga. Obdobný dotazník rozešleme i na školská poradenská zařízení, která mají s praxí asistentů pedagoga zkušenosti. Za vyplnění dotazníků předem děkujeme! Výsledky šetření budou zveřejněny na webových stránkách projektu v prosinci 2013.

Pokud nejste mezi školami, které již daly předběžný souhlas ke spolupráci v listopadu 2012, a měli byste o zapojení zájem, můžete nás kontaktovat

 • pro zapojení asistentů pedagoga žáků se sociálním znevýhodněním: na adrese marie.klusackova@clovekvtisni.cz nebo na telefonním čísle 605 303 145.
 • Pro zapojení asistentů pedagoga žáků se zdravotním postižením: u metodiků UPOL pro jednotlivé druhy zdravotního postižení (viz. kontakty na širší projektový tým)

Těšíme se na spolupráci!

Za tým řešitelů Marie Klusáčková a Jiří Langer