Menu 

02 – Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním

Aktivita reaguje na změnu v posuzování pojmu „znevýhodnění“ připravovanou v právních normách vytvořením Katalogu podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Ze současného pojetí „speciálních vzdělávacích potřeb“, které zahrnují žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, by měla být vytvořena kategorie žáků s „potřebou podpůrných opatření“, které bude definovat zákon a prováděcí vyhláška.  Pro potřeby praxe byl v rámci našeho projektu vytvořen v březnu 2014 Katalog podpůrných, který má 7 částí:

 • Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část (vymezení pojmu podpůrného opatření a jeho zasazení do legislativního rámce i do praxe našich škol)
 • Dílčí  části katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu:
  - mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
  - tělesného postižení a závažného onemocnění
  - zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
  - sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání
  - poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění
  - narušené komunikační schopnosti

AKTUÁLNÍ SITUACE
Katalogy jsme v elektronické podobě zveřejnili na webových stránkách projektu v září 2014. Od září do prosince 2014 procházely oponenturou pedagogů základních škol (120 škol z celé republiky), pracovníků školských poradenských zařízení a odborníků z akademického prostředí. Během měsíců ledna a února 2015 jsme zapracovali relevantní připomínky a získali doporučující recenzní stanoviska.  Katalogy jsou nyní připraveny k vydání. Více v KA č. 3.
Během měsíce června postupně zpřístupníme široké pedagogické veřejnosti i elektronickou verzi Katalogu podpůrných opatření a jeho dílčích částí. Tato verze bude uživatelsky přístupná pro všechny, kteří budou chtít katalog využívat.

Za tým řešitelů Pavlína Baslerová