Menu 

06 – Metodika práce asistenta pedagoga a její ověření

Popis realizace klíčové aktivity a její výstupy

Vytváříme a následně prakticky ověříme sadu „Metodik práce asistenta pedagoga“ čítající celkem 33 publikací. Metodiky budou vázáné na konkrétní druh speciálních vzdělávacích potřeb žáka i na jednotlivé situace ve vzdělávání, do kterých se asistenti pedagoga dostávají. Sada metodik bude rozdělena na základní a specializační a cílena podle stupně vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ hlavního vzdělávacího proudu. Metodiky budou vytvořeny týmy odborníků na danou problematiku a ověřeny v praxi po dobu nejméně tří měsíců. Metodiky budou ověřovány asistenty pedagoga ve školách s individuální nebo skupinovou integrací žáků. Na základě tohoto ověření bude následně upraven obsah metodik.

Aktuální situace

V současné době probíhají ediční práce na vytvořených rukopisech a jejich příprava pro ověřování v praktických podmínkách. Připravováno je rovněž webové rozhraní, na kterém budou moci ověřovatelé (asistenti pedagoga) jednotlivé metodické texty hodnotit a evaluovat.

Možnosti spolupráce pro školy a pedagogy

Vzhledem k celkově nižšímu počtu asistentů pedagoga u žáků se sociálním znevýhodněním vyzýváme ke spolupráci další základní školy, které mají zájem spolupracovat na ověřování metodik práce asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním. Pokud byste měli o zapojení zájem, můžete nás kontaktovat na adrese marie.klusackova@clovekvtisni.cz.

Pokud budete mít zájem zúčastnit se ověřování metodik přednostně určených pro žáky se zdravotním postižením, přihlaste v době jejich zveřejnění se na adrese: pavlina.baslerova@upol.cz.

Těšíme se na spolupráci!

Za tým řešitelů Marie Klusáčková a Jiří Langer