Menu 

Vzdělávací materiály

Vzdělávací materiály ke kurzům DVPP sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení

Název kurzu
Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole   
24. Žák s poruchami chování v běžné škole
25. Relaxační techniky
26. Osobnostně-sociální kurz
27. Speciálněpedagogická stimulace
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi

Vzdělávací materiály k workshopům zaměřeným na práci s katalogy

Vzdělávací materiály pro program Asistenta pedagoga

Název předmětu Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
Základy didaktiky a výchovné činnosti
Základy speciální pedagogiky – mentální postižení
Základy speciální pedagogiky – sociální znevýhodnění
Základy speciální pedagogiky – zrakové postižení
Základy speciální pedagogiky – sluchové postižení
Základy speciální pedagogiky – tělesné postižení
Základy speciální pedagogiky – poruchy autistického spektra
Základy speciální pedagogiky – teoretická východiska speciální pedagogiky
Psychohygiena učení
Legislativa osob se zdravotním postižením
Osobnostní a sociální výchova
Sociální patologie
Systém vzdělávacích programů
Podpora žáka
Odborná praxe
Úvod do studia a seminář k závěrečné práci