Menu 

Všechny příspěvky v Aktuality

Nositel projektu aktuálně řeší projekty zaměřené na zvýšení kompetencí ve společném vzdělávání.

moto

Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete s těmito projekty seznámit::

 • CENTRA KOMUNITNÍ PODPORY KP JAKO PROSTŘEDEK ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ PŮSOBÍCÍCH VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ (CKP)
  https://ckp.upol.cz

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015)

prehled-vystupu-projektu
 1. KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZZN NEBO SZN
 2.  - STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA
 3.  - METODIKY
 4.  - SBORNÍK Z ODBORNÝCH KONFERENCÍ
 5.  - INTERAKTIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL S PORADNOU „HTTP://WWW.INKLUZE.UPOL.CZ/“
 6.  - UČEBNÍ TEXTY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ DVPP
 7.  - ANALÝZY A VÝZKUMY
 8.  - NÁVRHY
 9.  - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – AKREDITOVANÝ PROGRAM ASISTENT PEDAGOGA
 10.  - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KURZŮ A PROGRAMU V OBLASTI DVPP
 11.  - OSTATNÍ
 12.  - KURZY DVPP

Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

analyza-06

Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“


KVALIFIKOVANÝ ODHAD

Newsletter „Škola all inclusive“ 3/2015

intro[1]

Tomáš Habart: Česko není izolovaným státem uprostřed Evropy – Metodiky pro asistenty pedagoga přináší i rady pro konkrétní situace – Jak připravit vyvážené »menu«?

Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření

moto

V rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání“ je připravována série výstupů zaměřených na implementaci systému podpůrných opatření ve vzdělávací soustavě ČR. Primárně se jedná o soubor podpůrných opatření uspořádaných do logického, vnitřně koherentního a přesto diverzifikovaného modelu „Katalogu podpůrných opatření“. Dále je připravována série metodických textů určených primárně asistentům pedagoga. Z nich část je zaměřena přímo na podporu práce asistenta pedagoga při poskytování podpůrných opatření.
Dne 13. 2. 2015 schválila Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 215 text vládní novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.). Ve vztahu k aplikaci řady ustanovení upravujících poskytování podpůrných opatření odložila účinnost této části zákona k 1. 9. 2016. Zákonodárce tak poskytl prostor cca jednoho školního roku k realizaci řady opatření normativního, organizačního, personálního či metodického charakteru.

Z textu přijaté normy vyplývá, že jedním z klíčových opatření nutných pro úspěšnou realizaci nového modelu poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude „nacenění“ podpůrných opatření. Může se jednat v zásadě o dvojí přístup. V prvním z nich bude stanovena normativní částka pro příslušný stupeň podpůrného opatření (stupeň II., III. IV. a V.), která bude taxativně či v určitém rozpětí stanovovat finanční náročnost podpory poskytované v příslušném stupni.

Druhý model předpokládá další rozpracování různých druhů podpůrných opatření poskytovaných ve zde uvedených stupních podpory. Tj. podrobnější „nacenění“ jednotlivých opatření (reedukace, různé pomůcky apod.), které jsou žákovi v tom či onom stupni – a u toho či onoho druhu znevýhodnění poskytovány.
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy určil zákonodárce úkol obecně dle § 19
písm. b) stanovit vyhláškou: „u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podle tohoto zákona,“
Pro rozhodnutí MŠMT je zapotřebí mít alespoň rámcovou představu o potenciálním rozložení četnosti „stupňů podpory žáků dle míry jejich SVP“. Této údaj je důležitým vodítkem pro:

 • a) stanovení příplatku k normativu diferencovaného do pěti stupňů dle míry potřeby podpory (pokud se MŠMT rozhodne pro tento model financování)
 • b) odhad míry četnosti využívání podpůrných opatření žáky pro odhad výše budoucích výdajů spojených s poskytováním PO v jednotlivých stupních

Ať již bude způsob financování jakýkoliv, je třeba si udělat představu o vnitřní diferenciaci skupiny žáků se SVP dle očekávané stoupající míry podpory ve vzdělávání (dosud evidujeme
pouze údaj o zdravotním postižení a těžkém zdravotním postižení, novela však předpokládá podrobnější členění PO do stupňů reflektujících mimo jiné míru podpory, kterou žáci ve vzdělávání potřebují).

V této fázi přípravy nového systému se může jednat (a v další části textu se jedná) o rámcový, ovšem kvalifikovaný odhad očekávaného rozložení četnosti stupňů podpory provedený na stávající populaci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (více viz metodologie měření). I takto provedený rámcový odhad, podložený kvalifikovaným sledováním a empirií desítek zkušených poradenských pracovníků umožňuje modelovat zadání stanovené novelou školského zákona.
Text je určen jako pracovní podklad pro přípravu prováděcí normy k novele školského zákona, kterou musí v průběhu roku 2015 připravit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Mgr. Tomáš Habart
Člověk v tísni, o. p. s.

Příjměte pozvání na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

ikona2

Konference se koná 9. – 10. 6. 2015 v Centru současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Vychází nové číslo časopisu “Škola All Inclusive”

intro[1]

Novinky ze světa společného vzdělávání …

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů II.

praclisty_v2_web_01_Page_01

Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s cílem poskytnout Vám další metodickou podporu pro Vaše každodenní úsilí při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů I.

praclisty_v1_web_01_Page_01

Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s cílem poskytnout Vám další metodickou podporu pro Vaše každodenní úsilí při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Publikace “Podpůrná opatření ve vzdělávání”

ikona1

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
vzdělání se v České republice stává čím dál více diskutovaným tématem. Výsledkem jsou až desítky více či méně úspěšně naplňovaných strategií. Velkého zájmu se dostává i dokumentům, které se zabývají vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V souvislosti s přijetím novely školského zákona v březnu 2015 je jasné, že nový způsob podpory těchto dětí bude patřit ke koncepcím, které budou mít skutečné dopady v každodenním životě nejen školáků a jejich rodičů, ale i učitelů a poradenských pracovníků.
Českou republiku je možno považovat za vyspělou zemi s dlouhou tradicí veřejného školství.  Z mezinárodních srovnání víme, že je stále co zlepšovat, a to i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je více než žádoucí, abychom dokázali část dostupného poznání speciálně pedagogických věd, ale i praktických zkušeností nevládních organizací a jiných mimoškolských institucí přenést do prostředí běžných škol.
S tímto cílem se v letech 2013 až 2015 spojily týmy Univerzity Palackého v Olomouci, společnosti Člověk v tísni a dalších organizací, aby v partnerství vyřešily rozsáhlý úkol vytvoření systému podpůrných opatření, který by reagoval nejen na novelu školského zákona, ale zejména na reálné vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Synergie desítek expertů akademické sféry, škol, poradenských zařízení a nestátních organizací přinesla ovoce v podobě řady konkrétních výstupů. Zcela inovativní materiál představuje Katalog podpůrných opatření. Katalog reaguje na potřeby jak žáků se zdravotním postižením, tak žáků, kterým je v dnešních podmínkách obtížné poskytnout náležitou podporu – zejména jde o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (více na inkluze.
upol.cz).
Unikátní propojení institucí s dlouhodobou zkušeností v oblasti pregraduální i postgraduální přípravy na straně jedné a institucí přímo spolupracujících se školami a rodinami žáků na straně druhé, umožnilo zachytit nejrůznější aspekty potřebné podpory pro všechny zmíněné skupiny dětí.
Jak říkají řešitelské týmy našeho společného projektu, stále platí, že novela zákona je do značné míry „prázdnou slupkou“, jejíž obsah bude naplněn až připravovanou prováděcí vyhláškou a reformou financování regionálního školství.
Nejvíce však vzdělávací potřeby žáků, i těch se speciálními potřebami, ovlivňují pedagogičtí pracovníci. Do jejich rukou posíláme tuto knížečku, první svého druhu v České republice. Představuje, byť ve stručnosti, ale o to snad přehledněji, připravovaný koncept konkrétních podpůrných opatření pro žáky a školy.

Šimon Pánek,
ředitel, Člověk v tísni, o. p. s.
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,
rektor, Univerzita Palackého v Olomouci