Menu 

01 – Katalog podpůrných a vyrovnávacích opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním

Aktivita reaguje na změnu v posuzování pojmu „znevýhodnění“ připravovanou v právních normách vytvořením Katalogu podpůrných opatření pro žáky se sociálně znevýhodněného prostředí.  Ze současného pojetí „speciálních vzdělávacích potřeb“, které zahrnují žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, by měla být vytvořena kategorie žáků s „potřebou podpůrných opatření“, které bude definovat zákon a prováděcí vyhláška. „ Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním“ představuje praktický soubor konkrétních nástrojů a metod, které je možno uplatnit při každodenní práci ve škole. Cílovou skupinou (a uživateli) Katalogu budou především pedagogové škol a jejich žáci ze sociálně znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí.

Orientaci v katalogu usnadní Metodika pro práci s Katalogem, která popíše, s jakým znevýhodněním se potýkají žáci označovaní za sociálně znevýhodněné či kulturně odlišné. Pro praktickou nemožnost „měření míry“ takového znevýhodnění či odlišnosti, bude katalog rozdělovat žáky do stupňů podpory dle míry obtíží v učení a zapojení žáka do vzdělání.

Obě publikace vzniknou do března roku 2014.  Nejpozději v dubnu 2014 je najdete v elektronické podobě na těchto webových stránkách projektu a budou tak přístupné odborné diskusi široké pedagogické veřejnosti. V rámci klíčové aktivity č. 3. bude v průběhu podzimních měsíců školního roku 2014/15 ověřena  kvalita a uplatnění publikací v praxi na vybraných spolupracujících školách. Po vyhodnocení zkušeností z praxe publikace vydáme.

Aktuální situace

Do konce srpna tým řešitelů pracuje na základní struktuře Katalogu a návrhu obsahu Metodiky. V rámci těchto výstupů vymezíme:

  • kdo je žákem se sociálním znevýhodněním, kulturní odlišností apod.
  • kdy a jak žák selhává ve výuce, jaké „sociální“ příčiny za tím stojí
  • jaká jsou možná podpůrná opatření, kterými je možno toto selhávání zmírnit

První verzi písemných výstupů zpracujeme do konce roku 2013, do dubna 2014 proběhne jejich interní oponentura.

Možnosti spolupráce pro školy a pedagogy

V dubnu 2014 uveřejníme elektronické verze Metodiky a Katalogu na webových stránkách projektu. Zde se s nimi můžete seznámit a v rámci veřejného připomínkování (opět na webových stránkách) nám sdělit náměty k jejich úpravě.  Externí oponentura ze strany pedagogů spolupracujících škol je popsána v popisu klíčové aktivity č. 3.

Těšíme se na spolupráci!

Za tým řešitelů Jindřich Monček