Menu 

Přihláška na kurz


Nabídka kurzů ze sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Přihláška
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Přihláška
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Přihláška
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání Přihláška
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání Přihláška
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením Přihláška
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním Přihláška
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání Přihláška
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Přihláška
10. Žák s narušenou komunikační schopností Přihláška
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Přihláška
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole Přihláška
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole Přihláška
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole Přihláška
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Přihláška
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ Přihláška
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole Přihláška
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením Přihláška
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením Přihláška
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD) Přihláška
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním Přihláška
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP Přihláška
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole Přihláška
24. Žák s poruchami chování v běžné škole Přihláška
25. Relaxační techniky Přihláška
26. Osobnostně-sociální kurz Přihláška
27. Speciálněpedagogická stimulace Přihláška
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi Přihláška

WORKSHOP: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SVP

WORKSHOPY ZAMĚŘENÉ NA PRÁCI S KATALOGYNabídka kurzů ze sekce sociálního znevýhodnění

V případě zájmu o proškolení skupiny pedagogických pracovníků (15 a více) v rámci Vaší školy (instituce), je možné uspořádat danou vzdělávací akci přímo u Vás. Pro bližší informace se prosím obraťte na koordinátorku Kláru Doudovou, e-mail: klara.doudova@clovekvtisni.cz, tel.: +420 605 179 009. Více informací a formulář k hromadnému proškolení k dispozici zde.

KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání Přihláška
2. Index inkluze v praxi Přihláška
3. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání Přihláška
4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP Přihláška
5. Heterogenita skupiny a klima třídy Přihláška
6. Práce s kulturní odlišností v české škole Přihláška
7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků Přihláška
8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků Přihláška
9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků Přihláška
10. Práce s předsudky na českých školách Přihláška
11. Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny Přihláška
12. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP Přihláška
13. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP  Přihláška
14. Komunikace školy s rodiči  Přihláška
15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami  Přihláška
16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou Přihláška
17. Práce s odlišností v mateřské škole Přihláška
18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace Přihláška
19. Asistent pedagoga v současné škole workshop pro ředitele a zřizovatele škol Přihláška

KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRÁCI S KATALOGY