Menu 

O modulu “Katalog podpůrných opatření”

Katalog podpůrných opatření reaguje na chystané změny ve školském zákoně. Přestává označovat žáky podle jejich postižení nebo znevýhodnění (např. žák se zrakovým postižením), ale zaměřuje se na dopady, které postižení nebo znevýhodnění přináší do vzdělání. Na tyto potřeby reagují podpůrná opatření.

Co to je Katalog podpůrných opatření? Ucelený manuál rad a návodů, který mohou pedagogičtí a poradenští pracovníci využít při své práci. Katalog nabízí pedagogům konkrétní návody pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření.

Kdo jsou tito žáci? Zdravotně postižení (mentálně, zrakově, sluchově, tělesně, žáci s poruchou autistického spektra a narušenou komunikační schopností) a zdravotně i sociálně znevýhodnění.

Podpůrná opatření jsou členěna do pěti stupňů podpory, proč? Novela zákona předpokládá pět stupňů podpůrných opatření. Důvodem je nastavení „dostatečně jemného síta“, které zajistí dostatečné naplnění speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka přesně podle míry (hloubky) jeho znevýhodnění. Tato přesnější klasifikace dokáže lépe pracovat i s finanční náročností podpůrných opatření, než tomu bylo dříve.

Kde najdu podpůrná opatření (PO)? Na hlavní stránce webu pod tlačítkem ověřování výstupů projektu se po prokliknutí objeví stránka, kde je další proklik na Katalog podpůrných opatření. Pod ním se skrývají prozatím pracovní elektronické verze Katalogu – obecného a dílčích podle jednotlivých postižení a znevýhodnění. V těchto katalozích najdete PO v kapitolách č. 4 – na tzv. Kartách PO, kterých jsme vytvořili kolem 300.

Do prosince 2014 zatím můžete jednotlivé karty, ale katalog připomínkovat! Slouží k tomu hodnotící tabulky pod jednotlivými texty. V příštím roce budeme tvořit jednak tištěné verze a jednak i elektronickou knihu s vyhledáváním. Všechno směřujeme k tomu, aby informace pro pedagogy byly maximálně přehledné a využitelné v běžné praxi.

Co Katalog PO neobsahuje? Zadání Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro tento dvouletý projekt neobsahovalo oblast vzdělávání žáků s poruchou učení a poruchou chování ani vzdělávání žáků mimořádně nadaných.

Příklady z praxe

Jak fungují podpůrná opatření v praxi? Jana z páté třídy s diagnózou dětské mozkové obrny s poruchami pozornosti, která při práci často využívala PC (k práci s podporou výukových programů), s ním nemohla optimálně pracovat v zaplněné třídě v lavici mezi dětmi. Rušila je a ony rušily ji. V oddělené části třídy jí třídní učitelka vytvořila další pracovní místo, které je možné oddělit paravánem, kam dívka odchází pracovat na PC. V současné době má třída klid na výuku a dívka se může dostatečně soustředit na školní práci, která se tím výrazně zefektivnila. PO – pro Tělesně postižené – Organizace výuky.

Sahrab, afgánský chlapec, nastoupil do šesté třídy základní školy. V češtině rozuměl jednoduchým informacím, dokázal vyjádřit základní potřeby. Škola zahájila intenzivní spolupráci s rodinou, aby porozuměla potřebám chlapce i jeho kulturnímu zázemí. Společně si dohodli pravidla předávání informací. Pedagogové sestavili individuální vzdělávací plán. Vyšli vstříc i samostudiem v situaci, kdy pro něj nebylo akceptovatelné, aby probíral témata ze sexuální výchovy v jedné třídě s dívkami. Chlapec se rychle adaptoval na podmínky školní výuky. Nyní studuje na běžné střední škole. PO – SZN –  Práce s třídním kolektivem – klima třídy.


Příklady typických podpor v jednotlivých stupních

Stupeň podpůrných opatření Hlavní instituty podpory nutné v příslušném stupni
stupeň 1
 • Příležitostné doučování zabezpečované školou
 • Modifikace výukových metod a forem práce – Reflektují možnosti a potřeby žáka; rozvíjejí a podporují preferované učební styly žáka; respektují míru nadání žáka a jeho specifika. Rozvíjí vnímání, zapamatování a reprodukci poznatků, řešení typových úloh, řešení problémů, vedou k osvojení vědomostí a dovedností.
stupeň 2
 • Skupinová práce pedagoga školy se žáky nad rámec učebním plánu žáka (např. reedukace SPU)
 • Pravidelná byť časově omezená skupinová speciálně pedagogická nebo psychologická podpora (např. podpora klimatu)
 • Možnost sníženého počtu žáků ve třídě pro výuku omezeného počtu hodin (např. věnovaných výuce ČJ a M u žáků selhávajících)
 • Možnost sdíleného asistenta při počtu 5 a více žáků ve stupni podpory 2 v dané třídě
stupeň 3
 • Individuální speciálně pedagogická podpora (výuka předmětů speciálně pedagogické péče)
 • Možnost sníženého počtu žáků pro výuku celého učebního plánu daného ročníku (8-14 žáků)
 • Pedagogická asistence k danému žákovi na určité vzdělávací činnosti
 • Možnost sdíleného asistenta na celou dobu výuky při počtu 3 a více žáků ve stupni podpory 3 v dané třídě
 • V případě, že ve třídě budu žáci ve 2. a 3. stupni podpory, bude sdílený asistent poměrově k jejich počtu
 • Pedagogická asistence k danému žákovi na část nebo celou dobu jeho učebního plánu
stupeň 4
 • Možnost sníženého počtu žáků pro výuku celého učebního plánu daného ročníku (6-8 žáků)
 • Výuka odlišných způsobů komunikace (Braillovo písmo, výuka ČJ u cizinců, znaková řeč u neslyšících, alternativní a augmentativní komunikace při výuce žáků těžce mentálně postižených)
 • Pedagogická asistence k danému žákovi na dobu jeho učebního plánu
 • Možnost dočasné výuky žáka v domácím prostředí kvalifikovaným pedagogem po dobu (např. půl roku) odpovídající zdravotním možnostem žáka nejvýše však v rozsahu 6 hodin týdně.
 • 2 pedagogičtí pracovníci ve třídě (ZŠ speciální)
stupeň 5
 • Pedagogická asistence k danému žákovi na dobu jeho pobytu ve škole a při školních akcích
 • Možnost sníženého počtu žáků pro výuku celého učebního plánu daného ročníku (4-6 žáků)
 • Možnost výuky žáka v domácím prostředí kvalifikovaným pedagogem po dobu odpovídající zdravotním možnostem žáka nejvýše však v rozsahu 6 hodin týdně.
 • Možnost přítomnosti až tří pedagogických pracovníků ve třídě, z nichž jeden je asistent pedagoga