Chcete se zeptat ?
iuziuziu uziz uzu

JIŽ DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY

SZn

Vaše otázka:
Autor: VM (Ústí nad Labem)

Dobrý den, na naší škole máme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale žádné nemá potvrzeno z PPP, že je dítětem se soc. znevýhodněním. Můžeme v tom případě ověřovat Katalog SZn (pro žáky se sociálním znevýhodněním)?

Naše odpověď

Dobrý den, na naší škole máme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale žádné nemá potvrzeno z PPP, že je dítětem se soc. znevýhodněním. Můžeme v tom případě ověřovat Katalog SZn (pro žáky se sociálním znevýhodněním)?

Žákem se sociálním znevýhodněním se pro účely OPVK rozumí zejména žák:
a) žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině),
b) jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka,
c) žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených,
d) který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazyka v domácím prostředí žáka.

Rozhodnutí o tom, které dítě, nebo žák (žákyně) bude zařazen/a do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním je, pro tyto účely, v kompetenci ředitele školy.

16.4.2014 at 8.39

Středoškolské vzdělání

Vaše otázka:
Autor: Dana V. (Vyškov)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou možnosti středoškolského vzdělávání žákyně s těžkým kombinovaným postižením? Musí jít do speciální školy?

Naše odpověď

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou možnosti středoškolského vzdělávání žákyně s těžkým kombinovaným postižením? Musí jít do speciální školy?

Důležité je, co je cílem studia vybrané střední školy. Obvykle považujeme za cíl studia na střední škole příprava na výkon zaměstnání nebo příprava na studium na vysoké škole. Pokud je žákyně tak závažně zdravotně postižená, jak je uváděno a její postižení jí v budoucnu pravděpodobně neumožní výkon zaměstnání nebo studium na vysoké škole, je nutno preferovat při studiu cíle související s rozvojem osobnosti a sociálním začleněním.
Z popisu zdravotního stavu vyplývá, že vzdělávání bude vyžadovat nejvyšší stupeň podpůrných opatření, která jsou často na hranici „péče“ školní, zdravotnické a sociální. K jejich naplnění jsou bezesporu nejlépe připraveny školy samostatně zřízené pro žáky s těžkým postižením (např. Integra v Brně), nicméně neexistuje žádná legislativní překážka k zařazení do běžné střední školy. Na vybrané škole je nutno absolvovat vstupní řízení, v případě přijímacích zkoušek jejich vykonání. Vzhledem k závažnosti postižení žákyně určitě bude muset být toto přijímací řízení svojí formou (ne obsahem!) uzpůsobeno zdravotnímu postižení žákyně, což si vyžádá určitě dostatek času na přípravu tohoto uzpůsobení.
Proto pokud zmiňovaná žákyně letos ukončí 8. ročník ZŠ, je nejvyšší čas začít jednat o možnostech přijetí na středních školách, které si žákyně a její rodiče vybrali, domlouvat podmínky přijetí, docházky a zvážit, jaká je pravděpodobnost úspěšného složení státní maturity na dané střední škole. Konkrétní možnosti středoškolského vzdělávání je možné konzultovat i s poradenským pracovníkem příslušného SPC, které má žákyni v dlouhodobé péči a který dokáže zhodnotit její schopnosti a možnosti.

PaedDr. Pavlína Baslerová

4.4.2014 at 11.41

Projekt

Vaše otázka:
Autor: SZ (Brno)

Dobrý den,
můžete uvést, jaké jsou aktuální počty dětí a žáků v tzv. individuální integraci? Týká se Váš projekt jen jich, nebo i dětí ve speciálních školách?

Naše odpověď

Dobrý den,
můžete uvést, jaké jsou aktuální počty dětí a žáků v tzv. individuální integraci? Týká se Váš projekt jen jich, nebo i dětí ve speciálních školách?

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných formou individuální integrace v běžných školách v České republice rok od roku narůstá. Rozvrstvení integrovaných dětí se liší jednak v jednotlivých krajích a jednak podle druhu zdravotního postižení.
Tyto rozdíly jsou způsobeny:
- Délkou období, které uplynulo od okamžiku, kdy individuální integraci žáka s daným druhem zdravotního postižení začala umožňovat školská legislativa (individuální integrace žáků s tělesným či smyslovým postižením má v našem školství již 25ti letou tradici, naopak žákům s mentálním postižením ji školský zákon zpřístupnil poprvé až v roce 2005).
- Strukturou (a tím i dostupností) speciálních škol v jednotlivých regionech ČR (např. v Libereckém kraji je vyšší podíl individuálně integrovaných žáků s těžkým zrakovým postižením než žáků se stejným postižením žijících v Praze, kde působí škola pro nevidomé s dlouholetou tradicí a vysokým kreditem).
- Dosud nejednotným způsobem posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb ze strany školských poradenských zařízení (užití Katalogů posuzování míry SVP je dosud pro poradenské pracovníky „dobrovolnou“ aktivitou).
- Různými prioritami a možnostmi podpořit vzdělávání žáků se SVP ze strany garantů vzdělávání žáků se SVP – tj. odborů školství krajských úřadů.

A nyní k části Vašeho dotazu, který směřuje „pro koho je náš projekt určen“.
Odpověď musíme rozčlenit do tří oblastí:
1. Katalogy podpůrných opatření jsou určené především učitelům, kteří vzdělávají žáky s daným typem speciálních vzdělávacích potřeb.
V rámci projektu vzniká právě díky téměř stovce autorů katalog, který kromě společné obecné části zaměřené na problematiku podpůrných opatření a metodická doporučení k jejich využití v běžné školské praxi má i sedm dílčích částí:
• Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním
• Katalog podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením a pro žáky s oslabením kognitivních funkcí
• Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a s pro žáky s vybraným duševním onemocněním
• Katalog podpůrných opatření pro žáky se zrakovým postižením a s oslabením zrakového vnímání
• Katalog podpůrných opatření pro žáky se sluchovým postižením a s oslabením sluchového vnímání
• Katalog podpůrných opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností
• Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním
Tyto dílčí katalogy budou praktickými „kuchařkami“ popisujícími konkrétní opatření, která učiteli doporučí, jakým způsobem efektivně naplňovat speciální vzdělávací potřeby žáků. Nejsou určeny pouze pro tzv. běžné školy, kde působí učitelé bez speciálně pedagogické průpravy, ale i pro školy tzv. speciálních, protože ty dnes často přijímají i žáky, s jejichž vzděláváním nemají tamní učitelé letitou pedagogikou zkušenost. Naším cílem je napsat katalogy, které usnadní vzdělávání žáků se SVP bez ohledu, do jakého typu školy docházejí.
2. Problematika asistenta pedagoga dnes rovněž není omezena typem školy.
Asistent pedagoga působí ve všech typech škol. Pravdou je, že jeho úloha v tzv. speciálních školách se od jeho role ve škole tzv. běžné poněkud liší. I proto se v projektu snažíme standard asistenta v celé jeho šíři definovat. Kromě toho popisujeme i další pracovní pozice, které sice dnes naše legislativa nezná, ale které by efektivnímu vzdělávání žáků se SVP podle nás určitě prospěly (např. druhý učitel).
3. Původním cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice vzdělávání žáků se SVP bylo poskytnout vědecké poznatky i konkrétní praktické zkušenosti těm učitelům, kteří neprošli v rámci své vysokoškolské přípravy speciálně pedagogickou propedeutikou. Praxe prvních realizovaných kurzů však ukázala, že o nabízené vzdělávání mají zájem nejen pedagogové běžných škol, ale i ze speciálních. Do vzdělávacích kurzů se hlásí i poradenští pracovníci.
I ve vzdělávacím programu asistent pedagoga je velmi široké spektrum účastníků působících u žáků s jednotlivými typy zdravotního postižení od mateřských po střední školy běžné i speciální. To vše svědčí o tom, že zvolená vzdělávací témata a očekávání širokého pedagogického terénu se v tomto projektu šťastně potkala.

PaedDr. Pavlína Baslerová

4.4.2014 at 11.41

Pomůcky

Vaše otázka:
Autor: Kateřina (Ostrava)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zdali bychom mohli od vás získat finanční pomoc . Jedná se o podporu školy, která potřebuje vzdělávací pomůcky pro kvalitnější vzdělávání a výchovu dětí. Je to speciální škola a školka pro děti s vadou řeči a sluchu. Více jak polovina dětí je ze sociálně slabých rodin a jistá část i bez rodiny. Tyto děti převážně vychovává tato škola, několik dětí je i ubytováno v internátě , který je umístěný v budově školy. Tak tedy vše co je škola naučí, a kvalitně vysvětlí i přes jejich hendikep je pro ně velmi potřebné do výběru středních škol a budoucího života jako celku. Nemuset být do budoucna závislý na státě, ale dokázat se kvalitně postarat sami o sebe. Výuka jako taková je velmi složitá a proto by mělo pro ně velký přínos zakoupení interaktivních tabulí. Tyto děti se převážně učí zrakem a učebnice jím nedají tolik možností výuky jako tento systém. ###Za jakékoliv vyjádření, radu, či pomoc předem ###Děkuji KM

Naše odpověď

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zdali bychom mohli od vás získat finanční pomoc . Jedná se o podporu školy, která potřebuje vzdělávací pomůcky pro kvalitnější vzdělávání a výchovu dětí. Je to speciální škola a školka pro děti s vadou řeči a sluchu. Více jak polovina dětí je ze sociálně slabých rodin a jistá část i bez rodiny. Tyto děti převážně vychovává tato škola, několik dětí je i ubytováno v internátě , který je umístěný v budově školy. Tak tedy vše co je škola naučí, a kvalitně vysvětlí i přes jejich hendikep je pro ně velmi potřebné do výběru středních škol a budoucího života jako celku. Nemuset být do budoucna závislý na státě, ale dokázat se kvalitně postarat sami o sebe. Výuka jako taková je velmi složitá a proto by mělo pro ně velký přínos zakoupení interaktivních tabulí. Tyto děti se převážně učí zrakem a učebnice jím nedají tolik možností výuky jako tento systém. ###Za jakékoliv vyjádření, radu, či pomoc předem ###Děkuji KM

Vážená kolegyně, ###z Vašeho dotazu vyplývá velká potřeba vybavit Vaši školu interaktivními tabulemi. Bohužel není v možnostech projektu vybavovat školy nákladnými didaktickými pomůckami. Cílem projektu je vybavit školy metodickým materiálem, který podpoří vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tak, že škole přinese pratické návody "jak na to". Samozřejmě, že větší efektivitu budou mít tato doporučení v tzv. běžných školách, kde nepůsobí speciální pedagogové, než ve škole Vaší - speciální - odborně vybavené. ###Přesto máme pro Vás konkrétní nabídku na možné vybavení drobnějšími didaktickými a kompenzačními pomůckami:###V podzimních měsících tohoto roku se budou na 140-ti školách ověřovat katalogy podpůrných opatření. Každá zapojená škola obdrží balíček pomůcek, které podpoří vzdělávání žáků s daným druhem zdravotního postižení či sociálního znevýhodnění. Pokud máte zájem se do ověřování katalogů zapojit (ve vašem případě patrně do ověřování katalogu pro děti a žáky s narušenou komunikační schopností), kontaktujte mne na adrese: pavlina.baslerova@upol.cz######S pozdravem###PaedDr. Pavlína Baslerová

25.3.2014 at 9.29

Spolupráce

Vaše otázka:
Autor: XX (Praha)

Jak propojit spolupráci mezi speciálními pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli? Často jeden o druhém nevíme – informace neproudí.

Naše odpověď

Jak propojit spolupráci mezi speciálními pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, učiteli? Často jeden o druhém nevíme – informace neproudí.

Účinně nastavená spolupráce všech zainteresovaných stran při vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření je základním kamenem jejich úspěšného začleňování do vzdělávacího procesu. Nedostatečně nastavená spolupráce se negativně podepisuje na efektivitě vynaloženého úsilí. S ohledem na povinnost ochrany osobních a citlivých údajů je potřeba vzájemného propojování informací a intervencí zcela na místě.######Vyhláška č. 116/2011 Sb, ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vymezuje obecně spolupráci mezi jednotlivými školskými poradenskými zařízeními, víceméně rozděluje kompetence ve vztahu k jednotlivým skupinám klientů, určuje vzájemnou zastupitelnost a provázanost zařízení, zvláště v otázkách diagnostiky. Co se týče spolupráce se školami, není jejich vzájemná spolupráce nikterak upravena, opět se zde hovoří o povinnostech jednotlivých poradenských zařízení ve vztahu ke klientovi nebo škole. ###Odpověď na otázku tedy jednoznačně souvisí s osobním nasazením klíčových stran a jejich ochotou hledat řešení. Jde jinými slovy o převzetí iniciativy jedné ze stran, o schopnosti motivovat a přesvědčit další strany ke spolupráci a nastavit tak efektivní platformu sdílení a spolupráce. Příklady dobrých praxí staví na převzetí zodpovědnosti za organizaci a koordinaci tzv. podpůrné skupiny. Iniciátory a následně i organizátory pak často bývají samotné školy, členy takových skupiny bývají jak školní a školští poradenští pracovníci, tak učitelé, asistenti pedagoga, rodiče, případně samotní žáci.###Inspirací při nastavování otevřeného a prostupného systému podpory a spolupráce ve vzdělávání mohou být tzv. případové konference. Sice vznikly jako nástroj pomoci v systému péče o ohrožené dítě, nicméně nabízí příklad jak nastavit prostor zainteresovaným stranám bez dohadů a dalších zbytečných překážek spolupracovat na konkrétních úkolech. Nabízí tak možnost koordinovat aktivity v souladu se zájmem dítěte.######Olga Kusá

14.3.2014 at 13.04

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: XX (Praha)

Jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga pro dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Naše odpověď

Jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga pro dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících stanovuje obecné požadavky na odbornou kvalifikaci asistentů pedagoga a nerozlišuje, zda jde o asistenta pracujícího s dětmi se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo s dětmi sociálně znevýhodněnými. Podle § 20 tohoto zákona splní asistent pedagoga odbornou kvalifikaci: ###• vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,###• vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,###• středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,###• středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo###• základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.###Jinými slovy, pokud má uchazeč o pozici AP vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání se zaměřením na studium pedagogiky, splňuje kvalifikační požadavky a může práci asistenta pedagoga vykonávat. ###Pokud jde o zájemce, který nemá pedagogické vzdělání, musí podle § 4 vyhlášky č. 412/2006Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005Sb., splnit studium v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Absolvent po úspěšném absolvování obdrží osvědčení.###Protože je práce asistentů pedagoga velice různorodá, různě náročná a s odlišnou mírou zodpovědnosti, jsou v současnosti rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga, které při stanovení náplně činností pomáhají určit i nároky na požadované vzdělání:###1. pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky – musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);###2. pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga.######Více informací naleznete například zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-predpoklady######Olga Kusá

14.3.2014 at 12.58

Literatura

Vaše otázka:
Autor: Vladimíra (x)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jsou ještě k dispozici materiály z projektu "Inovace činnosti SPC..." - katalogy, případně i metodiky. ###Předem děkuji za informaci.

Naše odpověď

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jsou ještě k dispozici materiály z projektu "Inovace činnosti SPC..." - katalogy, případně i metodiky. ###Předem děkuji za informaci.

Vážená kolegyně, nevím, zda poptáváte materiály pro sebe osobně, či zda je potřebujete do SPC. SPC je totiž jediným možným příjemcem písemné podoby materiálů vzniklých v tomto projektu. Pokud jste z jiného poradenského zařízení či školy, musím Vás odkázat na elektronickou podobu materiálů (všechny jsou stáhnout) na www.spc.upol.cz

12.2.2014 at 10.21

Literatura

Vaše otázka:
Autor: ředitelka školy (Pardubice)

Dobrý den, ###zdravíme Vás z Pardubic a zároveň máme na Vás velkou prosbu. Do rukou se nám dostaly tyto materiály: ###Metodika práce asistenta pedagoga s žákem – s narušenou kom. schopností, s mentálním postižením, s poruchou aut. spektra, tělesně post, sluchově post., zrak. post.(autoři: Z.Žampachová, V.Čadilová a kol.). Velmi nás zaujala. Máme zde všechna jmenovaná postižení v kombinaci s LMP. ###Bylo by možné si tyto materiály zakoupit nebo jakým způsobem je můžeme získat? Jsou zřejmě v rámci projektu a moc se nám líbí.###Děkujeme.

Naše odpověď

Dobrý den, ###zdravíme Vás z Pardubic a zároveň máme na Vás velkou prosbu. Do rukou se nám dostaly tyto materiály: ###Metodika práce asistenta pedagoga s žákem – s narušenou kom. schopností, s mentálním postižením, s poruchou aut. spektra, tělesně post, sluchově post., zrak. post.(autoři: Z.Žampachová, V.Čadilová a kol.). Velmi nás zaujala. Máme zde všechna jmenovaná postižení v kombinaci s LMP. ###Bylo by možné si tyto materiály zakoupit nebo jakým způsobem je můžeme získat? Jsou zřejmě v rámci projektu a moc se nám líbí.###Děkujeme.

Děkujeme za Váš zájem o materiály vzniklé v projektu Inovace činnosti SPC. ###Bohužel, jak tento název projektu uvádí, všechny materiály byly distribuovány do SPC v ČR ( k Vám nejblíže jsou k dispozici ve Svítání), která je dalším zájemcům zapůjčují na omezenou dobu. Materiály nejsou prodejné a pravidla ESF nedovolují v současné době jejich další pořízení a distribuci. ###Pokud máte zájem o tištěné podoby zmíněných metodik, mohu Vás odkázat na webové stránky projektu (www.spc.upol.cz), kde jsou volně k dispozici ke stažení i tisku.

12.2.2014 at 10.16