Chcete se zeptat ?
iuziuziu uziz uzu

JIŽ DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Janková, SPC pro ZP

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Litovel)

V učebnicích speciální pedagogiky o vzdělávání slabozrakých jsem se dočetla, že máme především dodržovat zrakovou hygienu. Mezi základními pravidly zrakové hygieny je uvedeno osvětlení a také vzdálenost očí od textu. Mám v 1. ročníku žáka, jehož „zrakové funkce jsou v pásmu slabozrakosti“. Při psaní a čtení mu stále upravuji sezení, zvedám hlavu. Jen se otočím, opět „jezdí nosem po papíru“. Co s tím?

Naše odpověď

V učebnicích speciální pedagogiky o vzdělávání slabozrakých jsem se dočetla, že máme především dodržovat zrakovou hygienu. Mezi základními pravidly zrakové hygieny je uvedeno osvětlení a také vzdálenost očí od textu. Mám v 1. ročníku žáka, jehož „zrakové funkce jsou v pásmu slabozrakosti“. Při psaní a čtení mu stále upravuji sezení, zvedám hlavu. Jen se otočím, opět „jezdí nosem po papíru“. Co s tím?

Slabozraký žák si musí určit optimální vzdálenost očí od textu sám. Při oddalování hlavy od sešitu, učebnice zajistíte výše uvedeným způsobem pouze to, že žák text neuvidí. Proto je třeba v první řadě zvětšit text, zvětšit písmo (široké řádky, psaní fixem). Dále je třeba zajistit přiblížení textu k očím pomocí tzv. sklopné pracovní desky, kterou lze zvednout až do úhlu 60°. Čtením, ale i psaním na zvednuté desce se docílí rovného sezení žáka a také dopadu světelných paprsků ze stropního osvětlení na místo na pracovní desce, na kterém žák právě pracuje (necloní si hlavou). Později stejným způsobem se zvednutou deskou je vhodné pracovat i pomocí stojánkových lup, které je třeba položit (postavit) na text a přiblížit oko (hlavu žáka) k lupě. Při práci na rovné pracovní desce by si žák i v tomto případě zakládal na špatné držení těla (poruchy páteře). Připomínám, že práci se sklopnou deskou je třeba žákům trochu vnucovat, pomáhat jim s obsluhou a učit je sklopnou desku využívat.

30.6.2015 at 13.17

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Janková, SPC pro ZP

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Plzeň)

K zápisu do školy k nám přišel žák s lehčím postižením ve více oblastech (tělesné, zrakové) – doloženo lékařskými zprávami. Které poradenské zařízení máme oslovit se zájmem o spolupráci?

Naše odpověď

K zápisu do školy k nám přišel žák s lehčím postižením ve více oblastech (tělesné, zrakové) – doloženo lékařskými zprávami. Které poradenské zařízení máme oslovit se zájmem o spolupráci?

V tomto konkrétním případě by měli rodiče oslovit speciálněpedagogické centrum (SPC) buď pro žáky se zrakovým, nebo tělesným postižením. Po domluvě s rodiči a s jejich souhlasem je vhodné přizvat ke spolupráci SPC druhého typu. V rámci úvodního komplexního vyšetření navštíví speciální pedagogové obou SPC školu a domluví potřebná podpůrná opatření a další činnost (intervence). Společně vyhotoví i dokumentaci pro státní správu.

28.6.2015 at 12.48

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Janková, SPC pro ZP

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Paršov)

Žák 8.ročníku ZŠ dostal jako kompenzační pomůcku digitální televizní lupu – počítač. Umí se orientovat na klávesnici, ale neumí dosud využívat funkce speciálního softwaru. Kam se obrátit?

Naše odpověď

Žák 8.ročníku ZŠ dostal jako kompenzační pomůcku digitální televizní lupu – počítač. Umí se orientovat na klávesnici, ale neumí dosud využívat funkce speciálního softwaru. Kam se obrátit?

K výcviku v práci s počítačem se speciálním softwarem využíváme nejčastěji externích spolupracovníků z TyfloCenter, Tyfloservisu a dalších organizací podle kraje, ve kterém žák bydlí. Finanční zajištění kurzu může být součástí sociální dávky na pořízení kompenzační pomůcky. Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina nabízí třínedělní kurzy práce s počítačem i pro žáky základní školy s tím, že kurz nemusí být absolvován vcelku. Je možné si kurz individuálně rozložit podle potřeby tak, aby probíhal v době mimo vyučování. Jedinou podmínkou je doprovod žáka dospělou osobou (rodič). Konkrétní odpověď hledejte v SPC pro žáky se zrakovým postižením.

22.6.2015 at 12.46

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Janková, SPC pro ZP

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Hranice na Moravě)

Co poradit rodičům nevidomého dítěte při zájmu o hudební vzdělávání?

Naše odpověď

Co poradit rodičům nevidomého dítěte při zájmu o hudební vzdělávání?

Záleží na věku dítěte. V každém případě je vhodné svěřit toto specializované vzdělávání odborníkům – nejlépe učitelům hudby se zrakovým postižením. Rodiče by tedy měli vyhledat učitele hudby se zrakovým postižením v nejbližší ZUŠ. Dále je možné konzultovat s konzervatoří Jana Deyla v Praze. Bude-li potvrzen talent dítěte a bude-li trvat zájem o hudební vzdělávání, je nutné začít s výukou braillského notopisu. Výuku by měli vést opět ti, kteří s braillským notopisem pracují. Přesný postup poradí v SPC pro žáky se zrakovým postižením.

15.6.2015 at 12.43

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Janková, SPC pro ZP

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Praha)

Kde získáme učebnice pro 4.ročník ZŠ ve zvětšeném písmu pro slabozrakého žáka?

Naše odpověď

Kde získáme učebnice pro 4.ročník ZŠ ve zvětšeném písmu pro slabozrakého žáka?

Takové učebnice nevycházejí. Při vzdělávání slabozrakého žáka si pomáháme zvětšováním jednotlivých textů pomocí kopírky nebo využíváme zvětšení pomocí optické pomůcky (lupa do ruky, nebo televizní lupa). Pomůcku získá žák na doporučení oftalmologa buď s příspěvkem ze zdravotní pojišťovny nebo je možné získat příspěvek ze sociálních dávek (podle druhu pomůcky). V poslední době je možné navázat spolupráci s nakladatelstvím učebnic a požádat o poskytnutí učebnic v digitalizované podobě ve formátu (nejlépe Word, ne pdf!), který je škola nebo rodina schopna s běžným softwarovým vybavením počítače využívat. Konkrétně poradí v SPC pro žáky se zrakovým postižením.

10.6.2015 at 12.41

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Myslíte si, že jsou děti se sluchovým postižením v běžných školách spokojené ? Necítí se osamělé, izolované nebo jen jiné?

Naše odpověď

Myslíte si, že jsou děti se sluchovým postižením v běžných školách spokojené ? Necítí se osamělé, izolované nebo jen jiné?

Mám v integraci spoustu dětí a žáků, kteří vzdělávání zvádají bez potíží,jsou úspěšní, mají kamarády, navštěvují různé kroužky. Zde můžeme hovořit o dokonalé inkluzi. Jedná se většinou o žáky s lehčí vadou sluchu, která je velmi dobře kompenzována sluchadly a žáci nemají potíže v komunikaci. Znám i žáky s těžkým postižením sluchu, kteří velmi úspěšně zvládli vzdělávání v běžné škole, avšak jejich hendikep je izoloval od ostatních spolužáků zejména z důvodu komunikační bariéry. Vytváření sociálních vztahů je velmi důležitou součástí života každého jedince a absence kamarádů může mít na jedince nepříznivý vliv. Není výjimkou, že právě tato skutečnost ovlivnila některé rodiče v rozhodnutí, aby jejich dítě přestoupilo z běžné ZŠ na školu pro sluchově postižené.

8.6.2015 at 12.38

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Spolupracují školy běžného typu s vámi na odpovídající úrovni? V čem je potřeba spolupráci zlepšit?

Naše odpověď

Spolupracují školy běžného typu s vámi na odpovídající úrovni? V čem je potřeba spolupráci zlepšit?

Velký deficit např. spatřuji v sestavování IVP a následné aplikaci doporučených podpůrných opatření ve výuce. Často je IVP jen "nutným" dokumentem, který je založen do karty žáka, ale není tím, čím má být - živým materálem, se kterým učitel pracuje, zapisuje do něj vlastní poznámky o tom, co se mu v práci s žákem daří a co ne a na základě těchto poznámek potom vyhodnocuje jeho plnění.

6.6.2015 at 12.36

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Myslíte si, že v současném době se úroveň integrace či inkluze zlepšuje? Tedy jsou všichni lépe informováni o problematice sluchově postižených v běžných školách?

Naše odpověď

Myslíte si, že v současném době se úroveň integrace či inkluze zlepšuje? Tedy jsou všichni lépe informováni o problematice sluchově postižených v běžných školách?

Jsem přesvědčena o tom, že se pracovníci SPC pro SP velmi snaží zajišťovat integraci žáků se SP co nejkvalitněji. Bohužel časové možnosti a personální obsazení SPC nedovolují, aby mohl poradenský pracovník zajet do integrující školy častěji a už vůbec není představitelné, že by sám vykonával intevenční činnost směrem k samotným žákům těchto škol.
Protože jsem zapojena do projektu "Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR", který zpracovává Univerzita Palackého v Olomouci vím, že jsou připraveny materiály určené především pedagogům v běžných školách, kteří vzdělávájí žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí nich se lépe naučí orientovat se v požadavcích budoucí legislativy (připravuje se novelizace Školského zákona) pro vzdělávání těchto žáků, kterým budou poskytována podpůrná opatření podle stupňů, do kterých budou zařazeni. V rámci projektu bylo proškoleno mnoho pedagogů a někteří se dokonce účasnili ověřování nově vzniklým metodických materiálů v praxi (Katalog podpůrných opatření).

5.6.2015 at 12.32

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Chcete, aby každé dítě s vrozenou sluchovou vadou zvládlo alespoň základy znakového jazyka a proč?

Naše odpověď

Chcete, aby každé dítě s vrozenou sluchovou vadou zvládlo alespoň základy znakového jazyka a proč?

Jsem zastáncem toho aby se i děti s menší sluchovou vadou učily znakový jazyk, alespoň jeho základy např. v nějakém kroužku. Nezáleží na tom, zda je vada vrozená. A to nejen z důvodu, že často v průběhu života dochází ke zhoršování sluchové vady. Je dobré děti informovat o tom, že existuje komunita sluchově postižených, kteří se potýkají s podobnými a horšími problémy. Stává se, že žáci v období dospívání více zamýšlejí nad svými problémy a začínají projevovat zájem o to znakový jazyk se naučit. Mám velkou radost, když vidím žáky nedoslýchavé komunikovat znakovým jazykem se spolužáky neslyšícími. Mám pocit, že jsou připraveni na možné eventuality v životě - i nepříjemné.
 
Poznámka: Alternativní způsob komunikace při regresi sluchové vady, případy jednotlivců s neschopností orální komunikace apod...

5.6.2015 at 12.30

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Doporučila by jste některým rodičům místo integrace do běžných škol umístit sluchově postižené do škol pro sluchově postižené? A proč?

Naše odpověď

Doporučila by jste některým rodičům místo integrace do běžných škol umístit sluchově postižené do škol pro sluchově postižené? A proč?

Vzdělávání ve škole běžného typu není vhodné pro žáky s těžkým sluchovým postižením, kteří ke komunikaci využívají český znakový jazyk. Takoví žáci potřebují ke vzdělávání speciální metody práce, snížený počet žák ve třídě, často prodloužení doby vzdělávání na 10 let při rozvolnění učiva v počátcích vzdělávání a konečně také znakující prostředí, čili znakující učitele, asistenty i spolužáky pro rozvoj jazykových kompetencí v českém znakovém jazyce. I při nejlepší vůli nelze tyto podmínky zajistit v integraci. Je mylné se domnívat, že nám situaci vyřeší doporučení asistenta pedagoga (s "nějakou" znalostí znakového jazyka).

2.6.2015 at 12.25