Chcete se zeptat ?
iuziuziu uziz uzu

JIŽ DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY

Integrace žáka

Vaše otázka:
Autor: marata (ostrava)

Dobrý den.
můžeme do školy, kde vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pouze dle vzdělávacích programů pro žáky s LMP a středně těžkým mentálním postižením, individuálně integrovat žáka s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem vzdělávaného dle RVP ZV podle vytvořeného IVP? Žák měl 1 rok odklad školní dochházky, nyní by měl v září nastoupit do 1. třídy.
Děkuji předem za odpověď.

Naše odpověď

Dobrý den.
můžeme do školy, kde vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pouze dle vzdělávacích programů pro žáky s LMP a středně těžkým mentálním postižením, individuálně integrovat žáka s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem vzdělávaného dle RVP ZV podle vytvořeného IVP? Žák měl 1 rok odklad školní dochházky, nyní by měl v září nastoupit do 1. třídy.
Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

jistě jste ve škole informováni, že 1. září 2014 přichází v platnost novela vyhlášky č.73/2005 sb. pod číslem 103/2014Sb.
Tato úprava zpřísňuje přijetí žáků se zdravotním znevýhodněním do tzv. speciálních škol, zcela pak znemožňuje přijetí těchto žáků do škol určených ke vzdělávání žáků s LMP.
§9 této vyhlášky, který upravuje přijímání žáků se zdravotním postižením se (v případě žáků plnících povinnou školní docházku) touto novelou nemění a tito žáci mohou být nadále vzděláváni i ve školách zřízených pro žáky s LMP v maximálním počtu 25%.
Pokud tedy Váš potenciální žák má v závěru vyšetření určeno, že se jedná o žáka se zdravotním postižením (Aspergerův syndrom), může být přijat do 1. ročníku Vaší školy s tím, že bude dodržena podmínka 25% žáků s jiným postižením než je LMP.

Pro informaci uvádíme znění obou uvedených paragrafů:

§3 vyhl. č. 73/2005 – přijímání žáků se zdravotním znevýhodněním:

„(5) Žák se zdravotním znevýhodněním se výjimečně a pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrovnání jeho znevýhodnění může vzdělávat v základní škole nebo třídě základní školy pro žáky se
zdravotním postižením, pokud při vzdělávání v základní škole nebo třídě základní školy pro žáky bez zdravotního postižení i při zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb a uplatňování vyrovnávacích opatření podle § 1 odst. 2 celkově selhává a pokud to vyžaduje jeho zájem. Věta první se nepoužije, jde-li o školu či třídu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Žáka lze zařadit podle věty první za podmínek § 9 odst. 1 a na základě písemného potvrzení odborného lékaře.

§10 – přijímání žáků se zdravotním postižením:

Znění vyhl. č. 73 dle novely č.147/2011Sb. účinnost od 1.9.2011)

§10, odst.2:

Do třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení zařazeni i žáci s jiným typem zdravotního postižení nebo se zdravotním znevýhodněním. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině podle odstavce 1.
Znění vyhl. č. 73 dle poslední novely č.103/2014Sb. (účinnost od:1.9.2014)

§10, odst.2:

Do třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na základě
žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského poradenského zařízení zařazeni i žáci s jiným typem zdravotního postižení nebo v případě základního vzdělávání i se zdravotním znevýhodněním. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině podle odstavce 1.
(odst.1 hovoří o počtech žáků se zdravotním postižením a s těžkým zdravotním postižením ve třídě spec. školy.)

27.6.2014 at 6.45

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: miki (praha)

Dobrý den, prosím o doporučení vhodného kurzu,tento týden mi končí mat.dovolená a zvažuji kde a jakou si hledat práci. Mám syna s poruchou Autistického spektra a ráda bych zkusila najít nějaké uplatnění v této oblasti, pokud to bude jen trochu možné.Vystudovala jsem SOU obchodní - obor aranžérka (bohužel bez maturity).###Děkuji MT.

Naše odpověď

Dobrý den, prosím o doporučení vhodného kurzu,tento týden mi končí mat.dovolená a zvažuji kde a jakou si hledat práci. Mám syna s poruchou Autistického spektra a ráda bych zkusila najít nějaké uplatnění v této oblasti, pokud to bude jen trochu možné.Vystudovala jsem SOU obchodní - obor aranžérka (bohužel bez maturity).###Děkuji MT.

Vážená paní, ###ze vzdělávacích aktivit, které nabízíme, má kvalifikační charakter pouze Vzdělávací program pro asistenty pedagoga. Ten může být částečně vhodný i pro Vás. Jako absolvent střední školy bez maturitní zkoušky můžete vykonávat pracovní pozici asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním. Pro pracovní uplatnění asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením zákon ukládá povinnost úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. ###K uvedenému programu se můžete již dnes hlásit ( přihláška je na stránkách projektu) , jeho realizace začne v září tohoto roku a trvá zhruba půl roku. ###Podmínkou pro přijetí do programu však je prohlášení o tom, že jste pedagogický pracovník. Je tedy nutné, abyste v případě Vašeho zájmu o vykonávání pracovní pozice asistent pedagoga již nyní kontaktovala některou ze škol ve Vašem okolí, zda zde nebude od září volné místo asistenta pedagoga pro žáka se sociálním znevýhodněním. ###Ostatní vzdělávací kurzy nezvyšují kvalifikaci a jsou v této fázi projektu určeny pouze pedagogickým pracovníkům. Pokud by došlo k nějaké změně, budeme ji avizovat v aktualitách na stránkách projektu. ######S pozdravem###PaedDr. Pavlína Baslerová###Věcný manažer

26.6.2014 at 12.00

Koordinátor PAS

Vaše otázka:
Autor: Jana O. (Nové Město na Moravě)

8 otázek na téma integrace dítěte v MŠ a role koordinátora PAS.
Otázky a odpovědi můžete číst v kolonce naše odpověď.

Naše odpověď

8 otázek na téma integrace dítěte v MŠ a role koordinátora PAS.
Otázky a odpovědi můžete číst v kolonce naše odpověď.

1/ Podle čeho se má řídit integrace dítěte v MŠ /údajně autismus není, ale skore činí 35,5 / pokud platí , že není v MŠ nutné IVP? Jaká je potom kontrola integrace a co je vodítkem pro její správný přístup a kde jsou zákonní zástupci ?

Pro vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (dle § 16) školského zákona je rozhodující právě „získání statusu“ dítěte se SVP (zahrnuje: zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění). Toto vyjádření poskytne školské poradenské zařízení – SPC nebo PPP. A právě podle práv a povinností stanovených školským zákonem (zejm. zmíněný § 16) a prováděcí normou č. 73/2005 Sb. se „řídí integrace dítěte v MŠ“. K obligatornosti (povinnosti) IVP tolik ,že v případě, že jsou stanoveny SVP (zdravotní postižení) a rodič na individuálním vzdělávacím plánu trvá, je tento zásadně (tj. v 98%) případů vytvořen. Odpovídá za něj ředitel školy – za účinné „supervize“ pracovníka ŠPZ. Právě u IVP je role zákonných zástupců vyjádřena i ve vyhlášce č. 73 – tvorba, projednání IVP. (k pojmu dítě, žák, dále).

K části o tzv. skore – pokud toto činí 35,5 – pravděpodobně jde o hodnocení CARS - pak skore nad 30 je považováno za velmi pravděpodobnou přítomnost PAS. Pokud je někde ve zprávě z vyšetření toto zmíněno, velmi pravděpodobně o PAS půjde, je však nutné doložit dalšími vyšetřeními. CARS je v podstatě screeningová metoda sloužící k popisu specifického chování.

Shrnutí – zásadní pro tzv. integraci (individuální i skupinovou) je stanovisko ŠPZ, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

2/ Nevíte náhodou přesné pracovní zařazení koordinátora pro PAS ?

U tzv. koordinátorů PAS jde o relativně novou pozici ve školství, která je trochu „nesystémová“, čímž nesdělujeme, že nepotřebná či nesmyslná. Naopak. Nárůst počtu dětí s touto diagnózou a dřívější neřešení jejich potřeb ve školství si takovou pozici vyžádal – a zaslouží.
Nicméně – tito koordinátoři nemají žádnou přímou pravomoc a působnost ve smyslu stanovení výše zmíněných SVP u dítěte. Jejich úkolem je skutečně „koordinovat činnosti“ na daném území. Jedná se o pracovníky krajů, zpravidla je v této pozici nějaký pracovník ŠPZ, může jít o speciálního pedagoga (v absolutní většině případů) či o psychologa. Domnívám se, že se jedná o zkrácené úvazky. Nemohu vyloučit ani to, že půjde v některých případech o „čestné“ funkce, tj. jen formou pověření apod. Ale toto opravdu není stanoveno právním předpisem. Jejich pracovní náplň je věcí zaměstnavatele, tj. příslušného krajského úřadu. Znovu opakuji – pokud Vám VOP napsal, že v náplni koordinátora PAS není „vyšetřovat – tj. diagnostikovat děti – stanovit SVP“ – pak napsal pravdu. Ve Vašem případě pravděpodobně došlo ke kumulaci pozic, kdy dotyčná pracovnice byla ve dvou pozicích: pracovnice příslušného školského poradenského zařízení (SPC?) – a zároveň jako krajská koordinátorka. Z titulu druhé pozice ji opravdu nepříslušní vydávat stanoviska ke vzdělávání – které předpokládá vyhl. č. 72 o poradenských službách (zpráva z vyšetření a doporučení – ke vzdělávání).

3/ Jaká je prosím zodpovědnost koordinátora pro PAS za svou odbornou činnost a přístup k dítěti s PAS?

Částečně jsem již odpověděl výše. „Zakročit“ proti pracovníkovi může, v případě jeho pochybení, vždy zaměstnavatel. Jde-li o „zodpovědnost“ ve smyslu „odpovědnost“ mající charakter odpovědnosti za škodu ve smyslu ustanovení např. zákoníku práce, zde však možná i občanského zákoníku apod., pak platí to co vždy v tzv. odpovědnostních vztazích: Tj. musí
a) Dojít ke vzniku škody (materiální, na zdraví, na cti a obdobná újmy apod.)
b) Musí býti protiprávní jednání (úmysl, nedbalost) – porušení povinností, obecných zásad „nepočínat si tak, aby došlo ke vzniku škody apod.)
c) Musí být přímý vztah mezi protiprávním jednáním a vznikem škody
Poté je možno požadovat náhradu škody.
Jedná se o složitou oblast právních vztahů – konkrétní řešení je věcí specializovaného právního poradenství (advokát).

4/ Nevíte prosím, kdo může zakročit proti koordinátorovi pro PAS při prokázání jeho odborného pochybení , komu se koordinátor pro PAS zodpovídá ?

Opět obdobná otázka jako předchozí: Koordinátor pro PAS se zodpovídá svému nejbližšímu nadřízenému - tím by v rámci koordinační role měl být zaměstnanec krajského úřadu (alter. nějakého pověřeného ŠPZ). Pokud tento koordinátor pracuje jako pracovník SPC – pak příslušný vedoucí SPC – ředitel školy většinou, u níž je SPC zřízeno.
Dříve byl i vedoucí metodik pro ČR – má být ustanoveno v těchto dnech v rámci Národního ústavu pro vzdělávání. To je ale metodické vedení.

5/ Dokážete nám prosím vysvětlit, odkud získá ředitelka MŠ informace o diagnózách u dívky O., které vyplňuje do žádosti na KÚ o asistenta pedagoga, pokud nebudou rodiče MŠ dodávat zprávy z PPP ?

Pokud rodiče nepředají zprávu z vyšetření ani doporučení ke vzdělávání do školy – poté logicky učitelé a ředitel školy nemohou získat informaci o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte – a nemohou logicky poskytovat potřebnou péči (práva dle § 16 zákona, IVP ad.) Je tedy primárně v zájmu zákonných zástupců, aby tyto zprávy – doporučení – předali. Nová právní úprava má zakotvit právo ŠPZ zaslat doporučení ke vzdělávání dětí se SVP přímo do školy nebo analogicky povinnost rodičů poskytnout tuto informaci. (jistou povinnost rodičů pozorujeme i nyní v ust. o školní matrice). Jde-li odpověď na konkrétní situaci, kterou zmiňujete – tak nemohu odpovědět/vědět odkud paní ředitelka informaci získala.

6/ V § 18 školského zákona se hovoří o povolení vzdělávání dle IVP u žáků a studentů, nikoli tedy u dětí v předškolních zařízeních, taktéž hovoří §6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., takže kde je pravda o IVP a přitom je dítě do MŠ přijímáno dle školského zákona.

V předškolních zařízeních – mateřská škola, se používá termín „dítě“. V tomto smyslu je pravdou, že § 18 skutečně hovoří o IVP jen u „žáka“. Ovšem jedná se o nepřesnost, která je, dle našeho přesvědčení odstranitelná výkladem (s použitím ust. § 16 – hovoří již v názvu o „dětech, žácích a studentech“. Navíc, pokud bychom přijali logiku, že dítě v MŠ nemá mít IVP – potom bychom odmítli i IVP na středních školách a vyšších odborných školách – a to je nesmysl věcný i faktický. K IVP v MŠ i u dalšího dotazu.

7/ Co je vlastně dítě v MŠ, zajímá nás odborný termín, podle našeho pocitu ze zprávy VOP je sice ve školském zařízení, pro které platí školský zákon, ale není žákem, jasně nemůže být studentem, ale potom podle čeho je dítě v MŠ zákonně odborně vedeno, chráněno atd., pokud se o dítěti v zákoně nehovoří ?

Zde vyslovujeme podiv na stanoviskem zástupce VOP (str. 5 jeho stanoviska), kde uvádí, že
podle § 6 vyhlášky č. 73 se IVP nestanoví „dítěti“. Ale zde je nutno vyjít z dikce § 1 téže vyhlášky, který výslovně stanoví, že pojem žák v této vyhlášce zahrnuje i „děti,… studenty“ (cit: § 1 vyhl. č. 73/2005 Sb.
(1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdělávání“) a vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.)

V tomto smyslu tedy platí výše uvedené naše stanovisko, že pokud zákonný zástupce požaduje, ŠPZ doporučuje – navrhuje vzdělávání podle IVP – a jsou splněny podmínky „statusu dítěte, žáka, studenta se SVP“ – potom IVP musí být stanoven (ve smyslu práv dle § 16, ale s použitím § 1 a 2 a dalších školského zákona) i v mateřské škole.

8/ Jak je to se sníženým počtem dětí v MŠ při integraci dítěte s postižením, dle výkladu zákona VOP tak se uplatní omezený počet pouze v případě integrace více dětí s postižením, nikoliv v případě integrace jednoho dítěte se zdravotním postižením / byť jde o středně těžké postižení /, takže je v pořádku 1 dítě a 27 dalších dětí. Toto dle nás popírá snahu pedagogů o integraci dětí a tvorbu malotřídek s počtem dětí např. 15 atd. ?

V tomto směru podal VOP výklad textu vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání (odst. 2 § 2). Jde o výklad jazykový -doslovný – kde prostě je užito tvůrcem normy množné číslo počtu tzv. integrovaných dětí. Na druhou stranu – taxativní snížení počtu dětí v uvedeném rozsahu(12 – 19 dětí) již při integraci jednoho dítěte by v řadě případů takřka znemožnilo integraci. Jde o příklad, kdy původně správně zamýšlený názor – požadavek, tj. při začlenění dítěte se zdravotním postižením do třídy mateřské školy snížit počet dětí – vedl v praxi k tomu, že naopak MŠ tyto děti odmítaly, protože nemohly při daném počtu dětí vyjít s finančními prostředky. Prostě – právní úprava stanovila nějaké pravidlo – a původně se skutečně v některých případech vykládalo jako snížení počtu již při jednom dítěti se ZP – ale praxe – financování toto de facto neumožnilo.

V tomto směru však autoritativní výklad je oprávněn podat tvůrce normy – tj. MŠMT.

26.6.2014 at 11.57

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: Šárka L. (Jeseník)

Dobrý den,
chci se zeptat zda nebude nějaké nové vzdělávání asistentů pedagoga.Na rok 2014/2015
Asistenční kurz mám již za sebou , ale chci se zeptat zda nebude něco dalšího ke vzdělávání.
Děkuji L.

Naše odpověď

Dobrý den,
chci se zeptat zda nebude nějaké nové vzdělávání asistentů pedagoga.Na rok 2014/2015
Asistenční kurz mám již za sebou , ale chci se zeptat zda nebude něco dalšího ke vzdělávání.
Děkuji L.

Vážená paní,

Od podzimu 2014 budou probíhat krátkodobé kurzy Asistent pedagoga. Od září 2014 bude probíhat studium Asistent pedagoga na 1 rok. Toto studium máme bohužel již obsazené. Můžete se přihlásit jako náhradník. Pokud někdo ke studiu nenastoupí, tak Vás ke studiu ihned vezmeme.
Studium je hrazeno z fondů ESF. Podmínkou pro přijetí je, že pracujete jako pedagogický pracovník.

Mgr. Martin Ivanovský

26.6.2014 at 11.20

Vzdělání

Vaše otázka:
Autor: Pavlína Palová (Rožnov pod Radhoštěm)

Dobrý den,

prosím o radu k řešení situace naší zaměstnankyně, která by potřebovala doplnit vzdělání a hledáme nejefektivnější způsob.

Její stávající vzdělání je:
PdF UP Olomouc bakalářský studijní program oboru 75-65-7 speciální pedagogika pro výchovné pracovníky – získaný titul Bc. 7.9.1999
PdF UP Olomouc – magisterský studijní program M7501 Pedagogika studijní obor Pedagogika-sociální práce – získaný titul Mgr. 8.6.2007
Celoživotní vzdělávání Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školy v rozsahu 2 let - 23.5.2009

Potřebuje doplnit vzdělání pro práci učitelky na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně pro 1. stupeň ZŠ běžné základní školy?
Moc prosím o doporučení nebo kontakt na někoho, kdo by byl schopný a kompetentní specifikovat na UP nejvhodnější časově dosažitelné studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Moc děkuji a přeji pohodový den.
Pavlína Palová (Kůrová)

Naše odpověď

Dobrý den,

prosím o radu k řešení situace naší zaměstnankyně, která by potřebovala doplnit vzdělání a hledáme nejefektivnější způsob.

Její stávající vzdělání je:
PdF UP Olomouc bakalářský studijní program oboru 75-65-7 speciální pedagogika pro výchovné pracovníky – získaný titul Bc. 7.9.1999
PdF UP Olomouc – magisterský studijní program M7501 Pedagogika studijní obor Pedagogika-sociální práce – získaný titul Mgr. 8.6.2007
Celoživotní vzdělávání Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školy v rozsahu 2 let - 23.5.2009

Potřebuje doplnit vzdělání pro práci učitelky na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně pro 1. stupeň ZŠ běžné základní školy?
Moc prosím o doporučení nebo kontakt na někoho, kdo by byl schopný a kompetentní specifikovat na UP nejvhodnější časově dosažitelné studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Moc děkuji a přeji pohodový den.
Pavlína Palová (Kůrová)

Vážená paní ředitelko,

z Vašeho mailu vyplývá, že Vaše paní učitelka získala magisterské neučitelské vysokoškolské vzdělání (Pedagogika - sociální práce) + pedagogickou způsobilost, takže pro vyučování odborných předmětů, které by odpovídaly Vašemu dosaženému oboru na VŠ, by jistě byla její odborná kvalifikace „učitelka odborných předmětů“ na střední škole v pořádku.

Působí však na jiné pedagogické pozici – učitelky 2. stupně základní školy, kde jsou všechny vyučované předměty všeobecně-vzdělávací, nikoli odborné. Je proto na ředitelce / řediteli školy (na Vás), abyste posoudila podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. na www.msmt.cz Zákony/Zákon o PP – aktuální znění k 1.9.2012, zda její dosažené magisterské neučitelské vzdělání může po obsahové stránce odpovídat nějakému vyučovanému předmětu na 2.st. ZŠ. Zde může být problém. Otázku, zda vyučovaný předmět na ZŠ (porovná se obsah předmětu podle ŠVP ZŠ s obsahem oboru na VŠ) odpovídá vystudovanému oboru na VŠ, posuzuje ředitel / ředitelka školy (nikoli MŠMT), a to na základě předloženého magisterského diplomu a vysvědčení o vykonaných státních závěrečných zkouškách na VŠ, popř. na základě předloženého výpisu o vykonání všech zkoušek v průběhu studia (index). Je na zvážení ředitele / ředitelky, zda uzná pro výuku (pro ilustraci uvádíme jen fiktivní příklad) kupříkladu občanské nauky, když podle indexu byly vykonané zkoušky na VŠ „např. ze společenských věd“ v průběhu více semestrů magisterského studia“. Konečné rozhodnutí podle zákona o pedagogických pracovnících je na zaměstnavateli, tj. řediteli / ředitelce školy, který/á odpovídá podle školského zákona /§ 164 odst. 1 písm. c)/ za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání.

Nenajde-li pan / í ředitel / ředitelka odpovídající zkoušky z vysoké školy (včetně indexu) k výuce na ZŠ, nabízí se další možnost pro paní, a to získat konkrétní aprobaci k výuce předmětu na 2.st.ZŠ, a to dle dohody s ředitelem / ředitelkou školy. Jedná se o získání způsobilosti k aprobaci konkrétního vyučovacího předmětu (nebo dvou vyučovacích předmětů) formou rozšiřujícího studia v CŽV na VŠ (délka cca 250 hod.) podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP. Toto studium lze získat na VŠ – Fa připravující učitele ZŠ. Závěrečným výstupem je získané osvědčení.

Pedagogické studium, které získala pro SŠ, se Vám plně uznává podle zákona také pro výuku na 2. st. ZŠ - viz § 8 odst. 1 písm. d), bod 2., kde se uvádí - vzdělání v CŽV na VŠ zaměřené na přípravu učitelů 2.st.ZŠ nebo SŠ.

Pokud paní učitelka učí na 2. stupni ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávací potřebami, je potřeba si doplnit kvalifikaci o studium speciální pedagogiky v min. rozsahu 250 hodin. Máme však takové zkušenosti, že to inspekce nechce uznat. Někdy vyžadují bc. studium speciální pedagogiky. Pro jistotu Vám doporučím se obrátit přímo na MŠMT – Mgr. Marie Fridrichova – marie.fridrichova@msmt.cz.

Pokud bude dostačovat studium Speciální pedagogiky v rozsahu 250 hodin formou celoživotního vzdělávání, je možné se přihlásit k našemu programu: viz http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Srdečně zdraví

V. Machowská

20.5.2014 at 9.12

Autismus

Vaše otázka:
Autor: Hana J. (Hranice n. M.)

Dobrý den,
prosím Vám o pomoc v řešení následujícího problému: na naši školu od září 2013 přešel žák, který má diagnostikovaný dětský autismus s lehčí symptomatikou, podle adaptability vysoce funkční. Jeho vývoj plynule pokračuje, nároky školy zvládá bez obtíží. V oblasti sociálních a komunikačních dovedností odpovídá dosažená úroveň mladšímu dítěti, v popředí obtíže v pragmatické stránce řeči, s adaptací na novou situací.
Vedeme ho jako integrovaného, s tím, že bude - li potřeba, bude vypracován IVP. Teď zřejmě dle sdělení pí učitelky situace asi nastala: Nejedná se o problémy, díky nimž by nezvládal učivo, ale mají jinou pan9 učitelku na HV, a tam je zřejmě problém - chtěla ho totiž zkoušet před celou třídou… Máme nyní vypracovat IVP pro hudební výchovu, můžete nám poradit, co do tohoto IVP napsat?

Děkuji

Naše odpověď

Dobrý den,
prosím Vám o pomoc v řešení následujícího problému: na naši školu od září 2013 přešel žák, který má diagnostikovaný dětský autismus s lehčí symptomatikou, podle adaptability vysoce funkční. Jeho vývoj plynule pokračuje, nároky školy zvládá bez obtíží. V oblasti sociálních a komunikačních dovedností odpovídá dosažená úroveň mladšímu dítěti, v popředí obtíže v pragmatické stránce řeči, s adaptací na novou situací.
Vedeme ho jako integrovaného, s tím, že bude - li potřeba, bude vypracován IVP. Teď zřejmě dle sdělení pí učitelky situace asi nastala: Nejedná se o problémy, díky nimž by nezvládal učivo, ale mají jinou pan9 učitelku na HV, a tam je zřejmě problém - chtěla ho totiž zkoušet před celou třídou… Máme nyní vypracovat IVP pro hudební výchovu, můžete nám poradit, co do tohoto IVP napsat?

Děkuji

Dobrý den,

v první řadě je potřeba zvážit, zda obtíže vyvolané zřejmě poněkud necitlivým přístupem vyučující spraví vypracování IVP. To není kritika paní učitelky – celá situace spíše vznikla její neinformovaností než záměrem. Faktem je, že právě hudební výchova mlže být ve vzdělávání žáka s PAS problémem. Hodina nemá pevnou strukturu (ani nemůže mít, pro žáky je zejména „odpočinkovým“ předmětem), "ulpívavost" dětí s PAS může vyvolat konflikty např. při falešném zpěvu spolužáka, obecně jsou tyto děti velmi citlivé na zvuky...
Víc než vypracovávání IVP by situaci pomohlo vysvětlení ve sborovně, co sebou tato diagnóza projevující se také v poruše sociálních vztahů přináší. Většinou se tyto problémy daří vyřešit vysvětlením situace.
Rozhodně však o nastalé situaci informujte poradenskou pracovnici, která má tohoto žáka v péči.
Dobré rady, jak efektivně vzdělávat žáky s PAS můžete nalézt v literatuře, kterou naleznete v elektronické podobě na www.spc.upol.cz :
Žampachová, Z. a kol: Metodika práce se žákem s poruchou autistického spektra, UPOL Olomouc 2012
Žampachová, Z. a kol: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s poruchou autistického spektra, UPOL Olomouc 2012.

PaedDr. Pavlína Baslerová

4.5.2014 at 12.37

Katalogy

Vaše otázka:
Autor: škola (Opava)

Dobrý den,

obdrželi jsme nabídku k ověřování katalogu. V naší škole vzděláváme žáka s tělesným postižením, dva žáky s NKS a jednoho žáka s PAS. Máme si vybrat jen jeden z nabízených katalogů nebo se můžeme přihlásit k ověřování všech katalogů, které je v naší škole možné?

Děkuji za odpověď

Naše odpověď

Dobrý den,

obdrželi jsme nabídku k ověřování katalogu. V naší škole vzděláváme žáka s tělesným postižením, dva žáky s NKS a jednoho žáka s PAS. Máme si vybrat jen jeden z nabízených katalogů nebo se můžeme přihlásit k ověřování všech katalogů, které je v naší škole možné?

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o ověřování katalogů.
Z praktického hlediska Vám doporučuji přihlásit se k ověřování více druhů dílčích katalogů.
Přes rychlost Vaší odpovědi Vám totiž nemůžeme zaručit, že budete k ověřování katalogu vybráni. Pro objektivnost ověřování musíme každý z dílčích katalogů ověřit v každém kraji České republiky, zároveň musíme zajistit ověřování ve všech typech a stupních škol (běžné, speciální, mateřské, základní, střední). Každý dílčí katalog se přitom bude ověřovat pouze na 20-ti školách. Proto výběr přihlášených ověřovatelů bude poměrně složitý. Pokud se přihlásíte k ověřování více katalogů, zvyšujete své šance k zařazení do celého ověřovacího procesu.

PaedDr. Pavlína Baslerová

4.5.2014 at 12.29

Katalogy

Vaše otázka:
Autor: škola (Louny)

Dobrý den,

naše škola byla oslovena s možností ověřovat katalog podpůrných opatření. Můžete mi sdělit, jaké povinnosti budou vyplývat pro ověřujícího učitele?

Děkuji

Naše odpověď

Dobrý den,

naše škola byla oslovena s možností ověřovat katalog podpůrných opatření. Můžete mi sdělit, jaké povinnosti budou vyplývat pro ověřujícího učitele?

Děkuji

Dobrý den,

ověřování bude více než čtyřměsíční.
Vše začne 27.srpna, kde se všichni ověřující učitelé sejdou na vodním semináři k ověřování katalogů v Praze. Zde budou seznámeni s filozofií katalogů, se způsobem jejich tvorby i využití v praxi. Zároveň bude vysvětlen celý mechanismus ověřování včetně administrativních náležitostí. Na vše bude dostatek času, neboť po společném úvodu se všech 140 účastníků rozdělí do sedmi skupin v počtu 20 pedagogů a budou se věnovat rozborům konkrétních dílčích katalogů dle jednotlivých druhů postižení či znevýhodnění. Každý účastník samozřejmě obdrží příslušný katalog elektronické podobě (CD nosič) k dalšímu využití.
V období od září do prosince 2014 bude každý pracovat s katalogem samostatně. Po prostudování textu bude ověřovat konkrétní karty podpůrných opatření, bude zjišťovat jejich praktické využití a bude průběžně zaznamenávat připomínky k vytvořenému textu. Naším cílem je vytvořit publikace, které lze při vzdělávání žáků opravdu využít a to si bez zpětné reakce Vás, pedagogů konkrétně pracujících se žáky s postižením či znevýhodněním, neumíme představit. Na závěr ověřování každý učitel zpracuje dle dodané struktury a otázek závěrečný evaluační dotazník, kde všechny své připomínky zpracuje do formy doporučení autorům. Rádi bychom, aby se připomínky zabývali využitelností a srozumitelností připomínkovaného materiálu. Po celou dobu ověřování budu mít zapojení pedagogové možnost konzultovat veškeré nejasnosti s metodiky jednotlivých katalogů, se kterými se seznámí na srpnovém semináři.
Za uvedené činnosti bude každý zapojený pedagog honorován. Každá zapojená škola pak obdrží balíček kompenzačních pomůcek pro žáka s tím druhem postižení (znevýhodnění), které odpovídá charakteristice ověřovaného katalogu.

PaedDr. Pavlína Baslerová

4.5.2014 at 12.25

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: winyu (Šumperk)

Dobrý den, chci se zeptat, zda v mém případě si musím dodělávat vzdělání k výkonu profese asistent pedagoga. Mám střední školu: Výchovná a humanitární činnost - 75-41-M/013 a magisterské studium v oboru sociální práce (N6731).
Děkuji za odpověď.

Naše odpověď

Dobrý den, chci se zeptat, zda v mém případě si musím dodělávat vzdělání k výkonu profese asistent pedagoga. Mám střední školu: Výchovná a humanitární činnost - 75-41-M/013 a magisterské studium v oboru sociální práce (N6731).
Děkuji za odpověď.

Zdravím Vás,

Kvalifikaci pro výkon funkce Asistenta pedagoga nemáte, musíte si doplnit vzdělání. Viz:

https://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/07-system-vzdelavani-asistenta-pedagoga/program-ap/

https://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/07-system-vzdelavani-asistenta-pedagoga/prihlaska-a-podminky-pro-prijeti/

S pozdravem
V. Machowská

4.5.2014 at 12.16

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: KZ (Nová Ves pod Pleší)

Dobrý den,
syn je integrován a má asistenta pedagoga (AP), který dochází jen některé dny a jenom některé hodiny. AP je vychovatelka ze školní družiny. Vytýká mi, že jí neinformuji, když syn nejde do školy (z důvodu - vyšetření u lékaře). AP ráno údajně do školy dochází jenom kvůli synovi. Myslela jsem, že má úvazek k práci AP a když syn chybí, ve škole může zůstat k potřebě jiným dětem v různých třídách - např.
Prosím, mám povinnost syna omlouvat asistentovi ped., když nejde do školy?
Děkuji KZ

Naše odpověď

Dobrý den,
syn je integrován a má asistenta pedagoga (AP), který dochází jen některé dny a jenom některé hodiny. AP je vychovatelka ze školní družiny. Vytýká mi, že jí neinformuji, když syn nejde do školy (z důvodu - vyšetření u lékaře). AP ráno údajně do školy dochází jenom kvůli synovi. Myslela jsem, že má úvazek k práci AP a když syn chybí, ve škole může zůstat k potřebě jiným dětem v různých třídách - např.
Prosím, mám povinnost syna omlouvat asistentovi ped., když nejde do školy?
Děkuji KZ

Vážená paní,

v první řadě Vám chci sdělit, že povinnost omlouvání žáka školy by měla být uvedena ve Školním řádu školy, do které Váš syn dochází. Nelze tedy říci bez znalosti tohoto konkrétního dokumentu , jaká pravidla jsou tam nastavena. Zpravidla se ale dítě omlouvá třídnímu učiteli (případně v kanceláři školy). Musíte se tak nejprve seznámit s tímto dokumentem, který by mohl být uveřejněn na webových stránkách školy, případně si jej vyžádejte na ředitelství školy.
Na druhou stranu bych se přimlouvala, za udržení dobrých vztahů s pedagogickými pracovníky, které podporují dobrou pohodu ve vzdělávání.
Doporučuji Vám tedy celou situaci řešit s třídní učitelkou, případně vedením školy tak, aby nedocházelo nadále k nedorozuměním a byla nastavena pravidla pro řešení této ne zcela standardní situace, na kterou školní řád nemusí vždy pamatovat.

Pavlína Baslerová

16.4.2014 at 8.50