Menu 

Archiv pro Srpen, 2013

TZ – Počet znevýhodněných dětí v běžných školách stoupá, nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku

TZ 1_Page_1

Olomouc (27. 8. 2013) - Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé
jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit, že spolužák je na vozíčku,
jaké vhodné pomůcky pro výuku zvolit nebo jak předcházet konfliktům ve třídách?
Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni přichází s projektem,
který usnadní práci pedagogům i jejich asistentům a zároveň tak pomůže znevýhodněným
školákům na cestě k vysněnému vzdělání.
»Inkluzívnímu vzdělávání – se na naší škole věnujeme již několik let. Samozřejmostí je
individuální přístup a podpora každého žáka podle jeho reálných schopností a jeho odlišnosti
od průměru,« vysvětluje ředitel Vladimír Foist ze ZŠ Poběžovice, kde tělesně postižené či
sociálně slabé úspěšně vzdělávají spolu s běžnými žáky již několik let. »Pro naše potřeby
přivítáme vytvoření funkčního systému dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti a možná ještě
více i komplexní návrh řešící postavení asistentů pedagoga«, doplnil Foist.
Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných školách každým rokem
přibývá a zvyšuje se i počet škol, které takové žáky přijímají. Podle Statistické ročenky
školství se jen za posledních pět let počet žáků se SVP v běžných školách zvýšil téměř
o pět tisíc. Počet běžných škol, které žáky se SVP přijaly, se pak ve stejném období zvýšil
o 132 škol.
Během dvou let trvání projektu odborníci vytvoří katalogy podpůrných opatření
(tzn. soubor nástrojů a metod používaných ve vzdělávání pro konkrétní situace a obtíže
znevýhodněných dětí), které pak otestují na vybraných školách. »Chceme poskytnout
učitelům nástroj, podle kterého snadno zjistí, na co má dítě znevýhodněné nebo s postižením
nárok – kompenzační pomůcky, pracovní prostředí, uzpůsobené metody práce atd. Katalogy
zpřehlední systém vzdělávání žáků s SVP a tím sníží obavy škol ze zařazení těchto žáků do

běžných tříd bez ohledu na jejich postižení či znevýhodnění,« představuje cíle projektu
hlavní řešitel Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci. Výstupem budou podle
něj i návrhy určené Ministerstvu školství a dalším orgánům veřejné správy.
»Naším cílem je nerozřazovat děti do předem určených kategorií, ale nabídnout pedagogům
konkrétní pomoc, které mohou využít, aby u každého dítěte dosáhli jeho osobního maxima,«
vysvětluje Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni.
Tento cíl pomáhají školám naplňovat také asistenti pedagoga. Ve školách dnes působí
téměř pět tisíc asistentů. Stále není ujednocena metodika jejich práce a ve třídách pracují
nejednotným způsobem. »Měl by se změnit systém zřizování a placení pozic asistenta
pedagoga včetně legislativních úprav. V projektu plánujeme ve dvou českých a dvou
moravských krajích ověřit síť metodického vedení asistentů. Zkušenosti z praxe promítneme
do nových standardů práce, které také v projektu vzniknou« vysvětlil Jan Michalík.
V projektu vytvoříme nový obsah vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga
a podrobná kurikula 42 vzdělávacích kurzů, které absolvuje více než tři tisíce
pedagogických pracovníků. Uskuteční se dvě celostátní konference a více než 50 odborných
workshopů pro více než 700 pedagogických a poradenských pracovníků, zástupců
ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. Všech akcí se budou moci
účastnit zákonní zástupci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením či sociálním
a zdravotním znevýhodněním.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Více na www.inkluze.upol.cz.

ASISTENT PEDAGOGA

AS6

Připravíme souhrnný materiál zabývající se problematikou asistenta pedagoga a navrhneme změny školské legislativy v této oblasti.

KATALOGY

AS3

Vytvoříme katalogy podpůrných opatření, které pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podají jasný a přehledný návod jak s těmito žáky efektivně pracovat.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ

2_dvpp

Zpracujeme a realizujeme 42 vzdělávacích kurzů (krátkodobé) a vzdělávacích programů (dlouhodobé), které připraví učitele hlavního vzdělávacího proudu na efektivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

DOKUMENTY

1

Dokumenty z oblasti legislativy, vzdělávání, publikací.

Analýza vzdělávacích potřeb

Dobrý den,

rádi bychom požádali o spolupráci při mapování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Analýza je připravována v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jehož garantem je Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem Člověk v tísni.
Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut. Jeho vyplněním nám pomůžete lépe nastavit nabídku vzdělávacích programů, které pro Vás připravujeme.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme,

celý tým pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR